Kursplan för Vad är modern kärlek? Kärlek som filosofiskt, politiskt och socialt koncept 1750-2000

What is Modern Love? Love as a Philosophical, Political and Social Concept, 1750 - 2000

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LH305
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Idé- och lärdomshistoria G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-11-06
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 46, 2019
 • Behörighet: 30 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande
* Kunna redogöra för olika perspektiv på kärlek som ett historiskt fenomen.
* Kunna diskutera kärlekens funktion i olika sociala och historiska kontexter.
* Kunna analysera historiska exempel och tillämpa kritiska perspektiv på historieskrivningen.
* Uppvisa en grundläggande analytisk och kommunikativ förmåga i både tal och skrift.

Innehåll

Kursen behandlar kärlek som förändringsbart koncept i det moderna samhället, från 1750 fram till vår samtid. Detta görs genom att idén om kärlek utforskas genom tre övergripande perspektiv: politiska, sociala och filosofiska. Med hjälp av den teoretiska mångsidighet som finns inom det idéhistoriska forskningsfältet kommer kursen först att fokusera på hur kärlek har fungerat som ett socialt och politiskt koncept, både för att bibehålla normer och ideal och hur det har fungerat som ett redskap för samhällsförändring. Därefter kommer kursen att gå in på hur kärlek har definierats, diskuterats och problematiserats inom olika filosofiska traditioner.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och deltagande i seminarierna. För betyget Godkänd krävs att de sammanvägda examinationsmomenten visar att kursens mål uppfyllts. För betyget Väl Godkänd krävs att de sammanvägda examinationsmomenten visar att kursens mål uppfylls väl.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.