Kursplan för Gestaltning med 2D-animation 2

Expression with 2D Animation 2

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD523
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-10-30
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Minst 3,5 hp från Gestaltning med 2D-animation 1 (moment 1)

 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom biområdet Gestaltning i konvergerande medier.

Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign och grafik, 180 hp.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa teoretiska kunskaper i gestaltning med animation,
 • producera digitala 2D-animationer och implementera dessa i digitala spelmotorer,
 • gestalta en idé genom olika händelseförlopp i 2D-animering, samt,
 • redogöra för arbetsprocessen från idé- och karaktärsutveckling till slutlig karaktärsanimation.

Innehåll

Kursen behandlar animationsteori, design och fördjupade animationstekniker för spel och film. Kursen avslutas med ett eget projektarbete där studenten får möjlighet att utveckla färdigheter på ett självständigt och kreativt sätt med sin egen karaktärsdesign och med fördjupade kunskaper i 2D-animation såsom fysik, läppsynk och personlighet.

Undervisning

Undervisning ges i form av diskussioner via nätet, laborationer med stöd från litteraturen samt handledning vid självständigt arbete.

Kursen ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom tekniska och gestaltande redovisningar. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs betyget Väl godkänd på merparten av redovisningarna samt på den avslutande uppgiften.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar helt kursen Animation i 2D 2 - teori och praktik, 7.5 hp, 5SD513 och får inte tas med i examen tillsammans med denna.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.