Kursplan för Film och filosofi

Film and Philosophy

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5ES075
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Estetik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-03-10
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 31, 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten

 • kunna återge grunddragen i de filosofiska frågeställningar som tagits upp under kursens gång
 • vara bekant med ett antal exempel på hur filosofiska problemställningar gestaltas och bearbetas i film.

Innehåll

Kursens syfte är att ge en introduktion till en rad filosofiska frågeställningar genom att anknyta till olika filmer. Filmerna väljs utifrån hur de belyser specifika filosofiska frågor och problem, och hur de kan bidra till en stimulerade diskussion om dessa. Möjliga frågeställningar inkluderar: Vad är sanning? Vad är medvetandet? Kan vi tänka och handla fritt? Vad är skillnaden mellan propaganda och konst?

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Examination

Kursen examineras dels genom aktivt deltagande i undervisningen, dels genom en skriftlig hemuppgift.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

Ett urval artiklar och ev. bokutdrag som meddelas senast fem veckor före kursstart i Studentportalen/Studium.