Kursplan för Teoretisk fördjupningskurs

In-depth Theoretical Studies

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV093
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap A1N, Skandinavistik A1N, Retorik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-12-09
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen.
 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Mål

Kursen syftar till en fördjupning inom ett teoretiskt fält med relevans för retorik- och litteraturvetenskaplig forskning.

 

Efter genomgången kurs förväntas den studerande

·         redovisa förtrogenhet med ett teoretiskt fält, dess tankemässiga utgångspunkter och uppkomst

·         kunna identifiera centrala argument hos företrädare för det teoretiska fältet

·         självständigt kunna formulera relevanta forskningsfrågor utifrån forskningsfältet

·         kunna tillämpa teoretiska utgångspunkter och ställningstaganden i analyser av historiska eller samtida texter och andra kulturella uttryck

·         kunna visa förmåga att förmedla komplexa teoretiska resonemang för en publik som inte är inläst på fältet.

Innehåll

Kursen ger en fördjupning på ett teoretiskt fält inom humanvetenskaperna, med särskilt fokus på litteratur- och retorikvetenskapen. Studenten får närstudera teoretiska texter, träna sin förmåga att diskutera, förklara, utveckla och tillämpa teoretiska perspektiv, samt öva på att sätta dem i relation till vetenskapliga problem, historiska såväl som samtida. Det teoretiska perspektivets potential och räckvidd ägnas särskild uppmärksamhet. Inriktningen på den teoretiska fördjupningen varierar och meddelas på institutionens hemsida senast i samband med ansökningsperioden till kursen.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier. Kursen kan också ges som läskurs.

Examination

Studenterna examineras genom fullgörande av skriftliga och muntliga uppgifter. Delkurs avslutas med ett skriftligt prov. Aktivt deltagande på seminarierna och genomförande av förelagda gruppuppgifter är en del av examinationen. De studenter som inte fullgjort enstaka obligatoriska uppgifter ges möjlighet att komplettera enligt lärarens anvisning. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare. Om kursen ges som läskurs examineras den genom skriftliga uppgifter.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.