Kursplan för Fiktion och autofiktion

Fiction and Autofiction

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV095
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-12-09
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2021
 • Behörighet:

  Uppfyllda krav för kandidatexamen.

 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

· Beskriva och reflektera över några grundläggande idéer om dikt och sanning inom fiktionsteorin

· redogöra för och diskutera historiska föreställningar om sanning och verklighet i äldre fiktionellt berättande

· redovisa förtrogenhet med den autofiktionella inriktningens historia

· problematisera fiktionskontraktet i autofiktiva berättelser

· reflektera över och diskutera etiska frågeställningar kring dokumentära inslag i berättelserna

Innehåll

Kursen syftar till fördjupning inom fiktionsteori liksom den kategori av litterära verk som förenar en dokumentär och självbiografisk tematik med fiktionellt berättande. Vad är förhållandet mellan dikt och sanning i fiktionen? Hur ser gränslandet ut mellan dokumentär och fiktion? Kursen inriktar sig på såväl fiktionsteoretiska studier som på skönlitterära verk inom den i bred mening autofiktionella inriktningen. Dessa verk kombinerar två typer av förhållande till verkligheten: dels en specifik dokumentär korrekthet i återgivningen av enskilda fakta och namngivna personer i det förflutna eller i samtiden, dels den friare och mer generellt representativa relationen till verkligheten som fiktionen erbjuder. Denna litterära inriktning har en lång historia, och detsamma gäller reflexionen över diktens sanningsanspråk. På kursen studeras såväl historiska som samtida verk. Författare som kan förekomma är exempelvis Aristoteles, Rousseau och Goethe, liksom företrädare för 1970-talets bekännelselitteratur eller samtidens autofiktionella litteratur (som Duras, Angot och Knausgård).

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier. Kursen kan också ges som läskurs.

Examination

Studenterna examineras genom fullgörande av skriftliga och muntliga uppgifter. Delkurs avslutas med ett skriftligt prov. Aktivt deltagande på seminarierna och genomförande av förelagda gruppuppgifter är en del av examinationen. De studenter som inte fullgjort enstaka obligatoriska uppgifter ges möjlighet att komplettera enligt lärarens anvisning. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare. Om kursen ges som läskurs examineras den genom skriftliga uppgifter.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.