Kursplan för Svenska som andraspråk C, gymnasielärare

Swedish as a Second Language C, Upper Secondary School

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS196
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-11-18
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Reviderad: 2020-01-09
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Svenska som andraspråk A och B

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, som en del av ämnesstudierna i svenska som andraspråk.

Mål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • redogöra för områdets vetenskapliga grund
 • visa kännedom om tillämpliga metoder inom området
 • redovisa fördjupad kunskap inom någon del av området
 • ge en orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • ​söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning
 • kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • självständigt identifiera, formulera och lösa problem
 • genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • arbeta självständigt inom området för kursen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • ​inom kursens huvudområde göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och av att utveckla sin kompetens.

Innehåll

Kursen består av delkurserna Teori och metod i svenska som andraspråk 7,5 hp, en valbar delkurs om 7,5 hp (se separat lista och separata kursplaner) samt Självständigt arbete 15 hp. Det självständiga arbetet kan antingen vara ämnesteoretiskt eller ämnesdidaktiskt inriktat. Kursen syftar till att den studerande ska fördjupa och/eller bredda sina kunskaper inom ett eller flera områden inom ämnet samt inhämta grundläggande förståelse för viktiga principer inom vetenskapligt arbete och förmåga att själv genomföra och presentera en självständig undersökning.

Delkurs 1. Teori och metod i svenska som andraspråk 7,5 hp

Kursen innebär en fördjupning av ämnesområdet svenska som andraspråk. I kursen ges en översikt av ämnets olika forskningsområden och allmänna teoriutveckling, med särskild vikt vid forskning som rör ordinlärning, grammatik och fonologi i ett andraspråksperspektiv, sociala och kognitiva aspekter av andraspråksinlärning och sociolingvistiska aspekter av flerspråkighet i skolan och i samhället. I kursen ryms teoretiska och vetenskapsmetodologiska perspektiv och praktiska moment. Ett viktigt delmål är att förbereda studenterna inför det egna uppsatsarbetet, dels genom att stödja deras kristiska granskning av forskning och dels genom att introducera dem till olika typer av studier som kan genomföras inom ramen för en mindre vetenskaplig undersökning.

​De forskningsområden som studenterna har bekantat sig med under föregående ämnesterminer fördjupas i kursen genom gemensam diskussion av aktuella forskningsstudier och deras frågeställningar, teoretiska utgångspunkter och etiska överväganden. Särskild vikt läggs vid granskning av studiernas metoder för datainsamling, analys och presentation.

​Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna

 • ​redogöra för några aspekter av den allmänna teoriutvecklingen inom forskningsområdet svenska som andraspråk
 • föra teoribaserade diskussioner om språkstrukturella, kognitiva och sociala aspekter av andraspråksinlärning och flerspråkighet
 • formulera en vetenskaplig problemställning så att den kan utgöra grunden för en mindre vetenskaplig undersökning
 • redogöra för ett antal språkvetenskapliga metoder för datainsamling, -analys och -presentation
 • lyfta fram och kommunicera de viktigaste slutsatserna av en vetenskaplig undersökning till olika grupper som forskare, lärare och allmänheten.

Delkurs 2. Valbar delkurs 7,5 hp

Delkurs 3​. Självständigt arbete 15 hp

​Inom delkurs 3, Självständigt arbete, ska varje student planera, genomföra och i en uppsats om 25-30 sidor redovisa en avgränsad forskningsuppgift av måttlig svårighetsgrad samt försvara sin uppsats vid en slutventilering. Studenten ska också opponera på en medstudents uppsats vid en slutventilering.

Delkurs 3​. Självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning 15 hp

​Inom delkurs 3, Självständigt arbete, ska varje student planera, genomföra och i en uppsats om 25-30 sidor redovisa en avgränsad forskningsuppgift av måttlig svårighetsgrad samt försvara sin uppsats vid en slutventilering. Studenten ska också opponera på en medstudents uppsats vid en slutventilering.

Mål

​Delkurs 3. Självständigt arbete 15 hp eller Självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning 15 hp

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • ​identifiera och formulera ett vetenskapligt problem inom ämnesområdet
 • lösa ett vetenskapligt problem inom ämnesområdet genom att söka lämplig information och tillämpa en adekvat analysmetod
 • tolka och värdera egna data och analyser
 • skriftligt och med god språklig form redogöra för en vetenskaplig undersökning
 • försvara en egen vetenskaplig undersökning och uppsats
 • ge relevant återkoppling på och värdera andras vetenskapliga undersökningar.

Undervisning

Delkurs 1: Teori och metod i svenska som andraspråk 7,5 hp (se separat kursplan)

Delkurs 2: en valbar delkurs (se separat lista och separata kursplaner)

I delkurs 3, Självständigt arbete, ges undervisning i form av handledning och seminarieövningar.

Examination

Delkurs 1 (Teori och metod i svenska som andraspråk): Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning av publicerade forskningstexter och genom hemtentamen.

Delkurs 2 (valbar kurs om 7,5 hp): Se separat kursplan.

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

För delkurs 3, Självständigt arbete, gäller att betygsgraden framför allt avgörs av uppsatsens kvalitet (se betygskriterier), men även av studentens insatser vid slutventileringarna.

För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på 22,5 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Det självständiga arbetet ska skrivas på svenska.

Det självständiga arbetet ska vara ett enskilt arbete.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1. Teori och metod i svenska som andraspråk

 • Abrahamsson, Niclas; Hyltenstam, Kenneth Age of onset and nativelikeness in a second language : Listener perception versus linguistic scrutiny

  Ingår i:

  Language learning : a journal of research in language studies

  vol. 59 (2009) nr. 2 s. 249-306

  Finns tillgänglig via universitetsbiblioteket

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Abrahamsson, Niclas; Hyltenstam, Kenneth The robustness of aptitude effects in near-native second language acquisition

  Ingår i:

  Studies in second language acquisition

  vol. 30 (2008) nr. 4 s. 481-509

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ahlgren, Katrin Språket – en biljett till frihet" : Narrativ identitet i en migrationskontext

  Ingår i:

  Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning

  vol. 11 (2016) nr. 2 s. 143-173

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Aktürk Drake, Memet Hur bra har den svenska integrationskontexten varit på att främja balanserad tvåspråkighet?

  Ingår i:

  Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning

  vol. 13 (2018) nr. 2 s. 107-130

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bohnacker, Ute; Lindgren, Josefin Fundament, formellt subjekt och frekvens : Ordföljdsmönster i svenska, nederländska och hos vuxna inlärare av svenska

  Ingår i:

  Språk och Stil

  Uppsala: Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning, 2013

  vol. 24 (2014) s. 33-71

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Busch, Birgitta Biographical approaches to research in multilingual settings : Exploring linguistic repertoires

  Ingår i:

  Researching multilingualism : critical and ethnographic perspectives

  London: Routledge, 2017

  (2017) s. 46-59

  Tillgänglig som e-bok via UB

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Curdt-Christiansen, Xiao Lan Conflicting language ideologies and contradictory language practices in Singaporean multilingual families

  Ingår i:

  Journal of multilingual and multicultural development

  Clevedon, Somerset: Tietro Ltd., 1980-

  vol. 37 (2016) nr. 7 s. 694-709

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Darvin, Ron; Norton, Bonny Identity and a Model of Investment in Applied Linguistics

  Ingår i:

  Annual review of applied linguistics

  Cambridge: Cambridge University Press, 1981-

  vol. 35 (2015) s. 36-56

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Denscombe, Martyn Larson, Per Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna

  Fjärde upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning

  Stockholm: Vetenskapsrådet, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ganuza, Natalia; Hedman, Christina The impact of mother tongue instruction on the development of biliteracy : Evidence from Somali–Swedish bilinguals

  Ingår i:

  Applied linguistics

  1999-

  vol. 40 (2019) nr. 1 s. 108-131

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hammarberg, Björn Teoretiska ramar för andraspråksforskning

  Ingår i:

  Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  S. 27-84

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hedman, Christina; Magnusson, Ulrika Student ambivalence towards second language education in three Swedish upper secondary schools

  Ingår i:

  Linguistics and education. : an international research journal

  Norwood N.J.: Ablex Publ., 1991-

  vol. 55 (2020) s. 1-12

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Karrebæk, Martha Sif ’Don’t speak like that to her!’ : Linguistic minority childrens’s socialization into an ideology of monolingualism

  Ingår i:

  Journal of sociolinguistics

  1997-

  vol. 17 (2013) nr. 3 s. 355-375

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kuronen, Mikko; Zetterholm, Elisabeth Olika fonetiska drags relativa betydelse för upplevd inföddlikhet i svenska

  Ingår i:

  Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning

  vol. 12 (2017) nr. 2 s. 134-156

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lin, Angel M. Y Researcher positionality

  Ingår i:

  Research methods in language policy and planning : a practical guide

  Chichester, West Sussex, UK: Wiley Blackwell, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindholm, Anna Flerspråkiga elevers textförståelse och reflektioner kring användning av lässtrategier

  Ingår i:

  Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning

  vol. 14 (2019) nr. 1 s. 69-92

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Milani, Tommaso Language testing and citizenship : A language ideological debate in Sweden

  Ingår i:

  Language in society [Elektronisk resurs]

  1998-

  vol. 37 (2008) nr. 1 s. 27-59

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pennycook, Alastair; Otsuji, Emi Metrolingual multitasking and spatial repertoires : 'Pizza mo two minutes coming'

  Ingår i:

  Journal of sociolinguistics

  1997-

  vol. 18 (2014) nr. 2 s. 161-184

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Prentice, Julia; Sköldberg, Emma Klättra på väggarna eller bara vara ett med soffan? : Om figurativa ordförbindelser bland ungdomar i flerspråkiga skolmiljöer

  Ingår i:

  Språk & Stil [Elektronisk resurs] : Tidskrift för svensk språkforskning

  Uppsala: Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning, 2014

  vol. 20 (2010) s. 5-35

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Stroud, Christopher Halvspråkighet och rinkebysvenska som språkideologiska begrepp

  Ingår i:

  Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 313-342

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Viberg, Åke Lexikal utveckling i ett andraspråk

  Ingår i:

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle.

  Lund: Studentlitteratur, 2004

  (2004) s. 197-220

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Winlund, Anna ”Man kan tänka men inte säga” : Förhandlingar om heteronormativitet inom grundläggande språk- och litteracitetsundervisning för nyanlända ungdomar

  Ingår i:

  Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning

  vol. 14 (2019) nr. 2 s. 142-157

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Till detta tillkommer ett antal exempeluppsatser samt en individuellt vald metodhandbok som väljs i samråd med läraren.

Delkurs 3. Självständigt arbete/Självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning

 • Jarrick, Arne; Josephson, Olle Från tanke till text : en språkhandbok för uppsatsskrivande studenter

  2., [översedda]uppl.: Lund: Studentlitteratur, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lagerholm, Per Språkvetenskapliga uppsatser

  Lund: Studentlitteratur, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser

  5., [utök. och uppdaterade] uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur

 • Dysthe, Olga; Hertzberg, Frøydis; Hoel, Torlaug Løkensgard Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning

  2., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Prytz, Ylva Berglund Studera språket med hjälp av en korpus

  Ingår i:

  Tekniken bakom språket

  Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2008

  (2008) s. 207-238

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rienecker, Lotte; Stray Jörgensen, Peter; Hedelund, Lis Att skriva en bra uppsats

  3., omarb. uppl.: Lund: Liber, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nyberg, Rainer; Tidström, Annika Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar

  2., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svenska skrivregler

  3., [utök.] utg.: Stockholm: Liber, 2008

  Se bibliotekets söktjänst