Kursplan för Svenska som andraspråk B för blivande ämneslärare i gymnasiet

Swedish as a Second Language B, Teacher Education Programme, Upper Secondary School

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS177
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk G1F, Utbildningsvetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-05-02
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Reviderad: 2020-01-09
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Minst 22,5 hp från Svenska som andraspråk A

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Ämneslärarprogrammet som en del av ämnesstudierna i svenska som andraspråk.

Mål

Delkurs 1. Språkanalys och bedömning 7,5 hp

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • redogöra för och jämföra olika bedömningsverktyg och olika typer av språktest
 • beskriva och exemplifiera utformning av språktest utifrån olika språkfärdighetsteorier
 • analysera och bedöma andraspråksinlärares språkutveckling
 • beskriva och ta ställning till läromedel i ett språkutvecklande perspektiv.

Delkurs 2. Andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling 7,5 hp

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • beskriva läs- och skrivutveckling på ett andraspråk hos personer i olika åldrar
 • beskriva och problematisera läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi hos flerspråkiga elever
 • förklara och ge exempel på förhållandet mellan språk- och kunskapsutveckling
 • diskutera och tillämpa olika typer av läs- och skrivutvecklande arbetssätt.

Delkurs 3. Flerspråkighet i samhället och hos individen 7,5 hp

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • redogöra för och exemplifiera fenomenet flerspråkighet på såväl samhälls- som individnivå
 • sammanfatta centrala aspekter av språkpolitik och språkplanering i svenskt och internationellt perspektiv
 • förklara och problematisera sambandet mellan språkpolitik, språkideologi och attityder till språklig mångfald
 • beskriva och analysera flerspråkiga talares språkliga resurser och praktiker
 • identifiera och diskutera olika former av migrationsrelaterad språklig variation.

Delkurs 4. Skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv 7,5 hp

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • använda litteraturvetenskapliga begrepp och språkvetenskapliga modeller vid analys av skönlitterära texter
 • identifiera språkliga utmaningar i skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv
 • motivera och förklara didaktiska val av skönlitterär läsning ur ett andraspråksperspektiv
 • utifrån relevanta ämnesdidaktiska modeller planera och genomföra ett didaktiskt litteratursamtal
 • skriva vetenskaplig text i god språklig form.

Innehåll

Kursen syftar till att den studerande ska skaffa sig sådana fördjupade kunskaper som krävs för att bli en god lärare i svenska som andraspråk. Kursen innehåller analys och bedömning av andraspråksinlärares språkutveckling samt av olika typer av läromedel. Vidare behandlas flerspråkighet och språklig variation. Därutöver belyses andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling, sambandet mellan språk- och kunskapsutveckling samt genrepedagogik. Kursen ger perspektiv på skönlitteratur som resurs vid andraspråksinlärning. Den studerande får också träna vetenskapligt skrivande i form av pm. Kursen består av fyra delkurser à 7,5 hp: Språkanalys och bedömning, Andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling, Flerspråkighet i samhället och hos individen, samt Skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv.

Delkurs 1. Språkanalys och bedömning 7,5 hp

​Delkurs 2. Andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling 7,5 hp

Delkurs 3. Flerspråkighet i samhället och hos individen 7,5 hp

​Delkurs 4. Skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv 7,5 hp

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar samt handledning. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer samt även andra självständiga arbeten och fältstudier.

Examination

Kursen examineras genom seminarier samt genom muntliga och skriftliga uppgifter. I alla skriftliga arbeten bedöms studentens förmåga att skriva korrekt och funktionell sakprosa anpassad till situation och genre.

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1. Språkanalys och bedömning

Litteratur

 • Bygga svenska. Ett bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling i årskurs 7-9 och i gymnasieskolan.

  Skolverket, 2017

  Tillgänglig här

  Obligatorisk

 • Carlsson, Marie Sfi och sfi-läromedel i tid och rum – föreställningar, politik och tidsanda

  Ingår i:

  Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 817–856

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Flyman Mattsson, Anna; Håkansson, Gisela Bedömning av svenska som andraspråk : en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gemensam europeisk referensram för språk : lärande, undervisning och bedömning

  Stockholm: Skolverket, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Granfeldt, Jonas; Ågren, Malin Stages of processability and levels of proficiency in the common European framework of reference for languages : the case of L3 French

  Ingår i:

  Language acquisition and use in multilingual contexts : theory and practice

  Lund: Lund University Press, 2013

  s. 28–38

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

  Skolverket,

  Tillgänglig här

  Obligatorisk

 • Liberg, Caroline Läromedelstexter i ett andraspråksperspektiv - möjligheter och begränsningar

  Ingår i:

  Symposium 2000 : ett andraspråksperspektiv på lärande

  Stockholm: Sigma, 2001

  S. 108-128

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • McNamara, T. F. Language testing

  Oxford: Oxford University Press, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nation, I. S. P. Learning Vocabulary in another Language

  2. ed.: Cambridge: Cambridge University Press, 2013

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nygård Larsson, Pia Text, språk och lärande i naturvetenskap

  Ingår i:

  Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 579-604

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Olofsson, Mikael; Sjöqvist, Lena Bedömning i svenska som andraspråk

  Ingår i:

  Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rydell, Maria Construction of language competence : sociolinguistic perspectives on assessing second language interactions in basic adult education

  Stockholm: Department of Swedish Language and Multilingualism, Stockholm University, [2018]

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Singer, Lauren M.; Alexander, Patricia A. Reading on Paper and Digitally : What the Past Decades of Empirical Research Reveal

  Ingår i:

  Review of educational research

  vol. 87 (2017) nr. 6 s. 1007–1041

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Abrahamsson, Tua; Bergman, Pirkko Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveckling

  Stockholm: HLS förlag, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Material om prov och bedömning från Skolverkets webbplats (http://skolverket.se/bedomning) valt i samråd med examinator.

Delkurs 2. Andraspråkinlärares läs- och skrivutveckling

Litteratur

 • Damber, Ulla Om tidig läsutveckling i det mångspråkiga samhället

  Ingår i:

  Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 661-684

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eklund Heinonen, Maria; Lennartsson Hokkanen, Ingrid Textstrategier för akademiskt skrivande : En smidigare övergång till högre studier

  Ingår i:

  Litteraciteter och flerspråkighet

  Första upplagan: Stockholm: Liber, [2019]

  (2019) s. 96-109

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Freebody, Peter; Kindenberg, Björn Critical literacy : Pedagogy, diversity and the digital environment

  Ingår i:

  Litteraciteter och flerspråkighet

  Första upplagan: Stockholm: Liber, [2019]

  (2019) s. 276-287

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gibbons, Pauline Sjöqvist, Lena Lyft språket, lyft tänkandet : språk och lärande

  2., uppdaterade uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Greppa språket : ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet

  2. uppl.: Stockholm: Skolverket, 2012

  Huvudsakligen kap. 3-6

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hedman, Christina Flerspråkig elev med dyslexi?

  Ingår i:

  Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning

  1. uppl.: Stockholm: Natur & Kultur, 2012

  (2012) s. 98-128

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hedman, Christina Läsutveckling hos flerspråkiga

  Ingår i:

  Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning

  1. uppl.: Stockholm: Natur & Kultur, 2012

  (2012) s. 78-97

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jalali-Moghadam, Niloufar; Hedman, Christina Special Education Teachers’ Narratives on Literacy Support for Bilingual Students with Dyslexia in Swedish Compulsory Schools [Elektronisk resurs]

  2016

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-131238

  2, 1-18

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindholm, Anna Flerspråkiga elevers textförståelse och reflektioner kring användning av lässtrategier

  Ingår i:

  Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning

  vol. 14 (2019) nr. 1 s. 69-92

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Magnusson, Ulrika Skrivande på ett andraspråk

  Ingår i:

  Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 633-660

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Norlund Shaswar, Annika; Wedin, Åsa Språkdidaktik för SFI : att undervisa vuxna andraspråksinlärare

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pugh, Kenneth; Verhoeven, Ludo Introduction to This Special Issue : Dyslexia Across Languages and Writing Systems

  Ingår i:

  Scientific studies of reading. [Elektronisk resurs] : the official journal of the Society for the Scientific Study of Reading

  [Mahwah, NJ]: L. Erlbaum Associates, 1997-

  vol. 22 (2018) nr. 1 s. 1-6

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Reichenberg, Monica; Fröhling, Thomas Vägar till läsförståelse : texten, läsaren, samtalet

  2., [uppdaterade] uppl.: Stockholm: Natur & kultur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rosén, Jenny; Wedin, Åsa Grundläggande skriftspråksundervisning inom Sfi : Funktionalitet, mångfald och social rättvisa

  Ingår i:

  Litteraciteter och flerspråkighet

  Första upplagan: Stockholm: Liber, [2019]

  (2019) s. 192-204

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sellgren, Mariana Den dubbla uppgiften : tvåspråkiga elever i skolans mellanår arbetar med förklarande genre i SO

  Stockholm: Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet, 2011

  105 sidor (utvalda sidor läses)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Skillmark, Albin; Skoog, Marianne; Wahlström, Ninni Ett sociopolitiskt perspektiv på critical literacy i en tid av globalisering

  Ingår i:

  Critical literacy i svensk klassrumskontext

  Umeå: Umeå universitet, 2015

  (2015) s. 175-187

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 3. Flerspråkighet i samhället och hos individen

Litteratur

 • Bijvoet, Ellen Attityder till spår av andra språk i svenskan : En forskningsöversikt

  Ingår i:

  Rapporter från Språkrådet

  Stockholm: Språkrådet, 2010-

  vol. 12 (2020)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bijvoet, Ellen; Senter, Karin Förortsförankrat tal – ett inifrån- och ett utifrånperspektiv [Elektronisk resurs]

  2021

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-434155

  NF 31:1, 166-200

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eliaso Magnusson, Josefina »Självklart känns det mer tryggt att vara där inne i huset« : om den sociokulturella kontextens betydelse för språkliga repertoarer och identiteter

  Ingår i:

  Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning

  vol. 10 (2015) nr. 1 s. 7–28

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Horner, Kristine; Weber, Jean Jacques Introducing multilingualism : a social approach

  Second edition.: Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge, 2018.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kolu, Jaana » just de niillä oli sovmorgon » [Elektronisk resurs] : Kulturella och pragmatiska aspekter på kodväxling i tvåspråkiga ungdomssamtal i Haparanda, Stockholm och Helsingfors

  2017

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-338874

  NF 27, 129-158

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lainio, Jarmo Tvåspråkighet och språkkontakter i Sverige

  Ingår i:

  Sociolingvistik

  2. uppl.: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Spindler Møller, Janus Learning to live with "Languages"

  Ingår i:

  Applied Linguistics Review

  De Gruyter,

  vol. 7 (2016) nr. 3 s. 279-303

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Melander, Björn Språkpolitik och språkvård

  Ingår i:

  Sociolingvistik

  2. uppl.: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordberg, Bengt Vad är sociolingvistik?

  Ingår i:

  Sociolingvistik

  2. uppl.: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Norrby, Catrin English in Scandinavia [Elektronisk resurs] : Monster or Mate? Sweden as a Case Study

  Bristol: Multilingual Matters, 2015

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-125480

  17-32

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Åhlund, Anna; Aronsson, Karin Stylizations and alignments in a L2 classroom : Multiparty work in forming a community of practice

  Ingår i:

  Language & communication

  Oxford: Pergamon P., 1981-

  vol. 43 (2015) s. 11-26

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Åhlund, Anna; Jonsson, Rickard Peruvian meatballs? : Constructing the Other in the performance of an inclusive school

  Ingår i:

  Nordic journal of migration research [Elektronisk resurs]

  2011-

  Länk

  vol. 6 (2016) nr. 3 s. 166-174

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 4. Skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv

Litteratur

 • Andersson, Per-Yngve Världen är alltid större än mina tankar : Diktläsning, litterär förståelse och känslomässig inlevelse utifrån ett skolperspektiv

  Ingår i:

  Litteratur och läsning : litteraturdidaktikens nya möjligheter

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  s. 215–238

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bergman, Lotta; Bringéus, Eva; Economou, Catarina Litteraturundervisning och interkulturella möten

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Boglind, Ann; Olofsson, Mikael Nyanlända elever och skönlitteratur

  Skolverket, 2017

  Länk

  Obligatorisk

 • Bråbäck, Lena; Sjöqvist, Lena Kan man vara dumdristig om man är modig? : Om skönlitteratur som medel för lärande

  Ingår i:

  Symposium 2000 : ett andraspråksperspektiv på lärande

  Stockholm: Sigma, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Enström, Ingegerd Ordförråd och ordinlärning : med särskilt fokus på avancerade inlärare

  Ingår i:

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle

  Lund: Studentlitteratur, 2004

  (2004) s. 171-195

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lim Falk, Maria Planera för progression [Elektronisk resurs]

  Stockholm: 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordlund, Anna Varför litteraturvetenskap? : en ämnesintroduktion för nya studenter

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Boyd, Sally; Ericsson, Stina Sociolingvistik i praktiken

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser

  Sjunde upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wiklund, Ingrid; Landmark, Dan Andraspråksperspektiv på litteraturundervisning

  Ingår i:

  Symposium 2012 : lärarrollen i svenska som andraspråk

  Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Östman, Carin Det klappande hjärtat : Gestaltning och förväntan i Selma Lagerlöfs Kejsarn av Portugallien

  Ingår i:

  Det skönlitterära språket : tolv texter om stil

  1. uppl.: Stockholm: Morfem, 2015

  S. 185-198

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Skönlitterära texter i urval