Kursplan för Fysiologi, kost och hälsa

Physiology and Health

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG420
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-12-17
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter kursen ska studenten kunna:

 • ange grundläggande fakta om människokroppens fysiologi med särskild tonvikt på fysisk aktivitet och energibalans
 • förklara basala begrepp inom näringslära och bedömning av nutritionsstatus samt relatera till de gällande näringsrekommendationerna
 • översiktligt beskriva dopningspreparat och andra prestationshöjande medel och narkotika
 • använda och söka information i databaser samt kritiskt granska informationsflödet i dessa

Innehåll

Kursen tar upp energiomsättningens olika komponenter och hur dessa påverkas av olika faktorer. Vidare behandlas bestämningar av kroppssammansättningen, beräkningar av kost- och aktivitetsregistrering samt mätning av fysisk prestationsförmåga. Laborationen genomförs efter att deltagarna insamlat data för kostintag, vardagsaktiviteter och fysisk träning. Dessutom tar kursen upp näringslära och näringsrekommendationer, kostens sammansättning och ämnesomsättningen, olika dieter, kosttillskott, kost och träning för olika aktiviteter, dopningspreparat och andra prestationshöjande medel. Verkan av olika gifter och tillsatser till kosten samt evolutionära anpassningar hos människan till skilda typer av kost runtom i världen behandlas också.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, aboration och seminarium. Deltagande i schemalagda aktiviteter är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Teori 2 hp; Laboration och seminarium 3 hp.

Teoridelen fordrar aktivt deltagande vid minst 75 % av de obligatoriska föreläsningarna . Laborationsdelen fordrar godkända laborationsrapporter, inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande vid seminarium.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.