Kursplan för Klassisk och modern fysik genom experiment

Demonstrating Physics

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA610
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2020-01-23
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 10, 2020
 • Behörighet: Elektromagnetism I/Elektromagnetism och Flervariabelanalys/Geometri och analys II
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • planera och genomföra en demonstration av ett fysikaliskt fenomen för olika målgrupper
 • utforma och utföra fysikaliska experiment för att belysa samband eller fenomen
 • redogöra för goda exempel på demonstrationer av olika fysikaliska fenomen
 • populärvetenskapligt förklara en demonstration eller laboration som ges på högskolenivå

Innehåll

Nyckeldemonstrationer och laborationer inom klassisk fysik: mekanik, optik, termodynamik, elektromagnetism och optik. Demonstrationer inom modern fysik. Presentationsteknik och strategier för populärvetenskaplig framställan.

Exempelvis ingår experiment i
Mekanik: överföring av mekaniska vibrationer, resonans
Elektromagnetism: Lenz lag, Lorentzkraft, norrsken, elektronens massa.
Optik: totalreflektion av laserljus i vätskor och fasta material, interferens.
Termodynamik: värmestrålning från olika ytor (Leslies kub), fasövergångar.
Modern fysik: joniserande strålning, dimkammare.

Undervisning

Laborationer och demonstrationer, studentpresentationer med tillhörande demonstrationer, litteraturseminarium, föreläsningar.

På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Laborationer med skriftliga och muntliga laborationsredogörelser (3 hp). Projektarbete med muntlig och skriftlig redovisning (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 10, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Eget material

  Institutionen för fysik och astronomi,