Kursplan för Sociologi och socialpsykologi A

Sociology and Social Psychology A

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC107
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Sociologi G1N, Socialpsykologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-12-05
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-12-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är en baskurs på grundnivå och utgör högskolepoäng 1-30 i Sociologi och Socialpsykologi. Kursen ges som fristående kurs och kan ingå i program. Kursen är obligatorisk inom Beteendevetenskapligt kandidatprogram. Kursen ger behörighet till fortsättningskurserna Sociologi B och Socialpsykologi B.

Mål

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i sociologi och socialpsykologi, samt grundläggande kunskaper i nödvändiga teorier, begrepp och metoder för att mer ingående kunna studera samhället, den sociala verkligheten och individen som samhällsvarelse. Kursen delas upp i två delkurser.

Innehåll

Kursen består av två delkurser om vardera 15 hp.

* Introduktionskurs 15 hp

* Identitet och kultur 15 hp

Varje delkurs är sedan uppdelad på moduler om 7.5 hp vardera.

1. Introduktionskurs 15.0 hp

Delkursen syftar till att de studerande tillägnar sig den gemensamma sociologiska grunden för sociologi, socialpsykologi och sociologi med inriktning mot arbetsliv organisation och personal (AOP).

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • visa förmåga att skriva enklare akademiska texter av samhällsvetenskaplig karaktär
 • översiktligt kunna redogöra för huvuddragen i centrala sociologiska och socialpsykologiska teorier samt för likheter och skillnader mellan dem
 • redovisa grundläggande kunskaper om vad som kännetecknar sociologiska och socialpsykologiska forskningsmetoder
 • visa förmåga att använda utvalda sociologiska och socialpsykologiska perspektiv, teorier och begrepp i självständig analys av konkreta sociala situationer
 • visa grundläggande förmåga att aktivt delta i ett akademiskt seminarium

2. Identitet och kultur 15.0 hp

Delkursen syftar till att de studerande tillägnar sig grundläggande kunskap om relationen mellan individ och samhälle genom studier av hur identitet och kultur manifesterar sig och utvecklas.

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • redovisa grundläggande kunskap om samspelet mellan individ och samhälle
 • redovisa grundläggande kunskap om teorier om grupprelationer, status och social identitet
 • visa förtrogenhet med hur inneslutning och uteslutning, ritualer och gränsdragningar fungerar och skapas
 • visa förtrogenhet med hur makt, mening och kunskap hänger samman
 • visa grundläggande muntlig och skriftlig förmåga att självständigt använda sociologiska och socialpsykologiska begrepp och teorier

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Deltagandet i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Uppfylls inte krav på närvaro hänvisas studenten till nästa kurstillfälle. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga prov. För slutbetyget VG på hela kursen krävs VG på minst 3 av 4 moduler som kursen innehåller. Inlämningar som lämnas in efter utsatt tid kan ej godkännas. Vid missad deadline hänvisas studenten till omexaminationstillfälle.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

En och samma examen kan inte, utöver Sociologi och Socialpsykologi A, innefatta både Sociologi och Socialpsykologi. Inte heller kan något av ämnena ingå i samma examen som Sociologi AOP.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

1. Introduktionskurs 15 hp

Senaste upplaga gäller.

 • Ahrne, Göran Svensson, Peter Handbok i kvalitativa metoder

  2., [utök. och aktualiserade] uppl.: Stockholm: Liber, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hochschild, Arlie Russell The managed heart : commercialization of human feeling

  Berkeley: Univ. of California Press, cop. 1983

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Barmark, Mimmi; Djurfeldt, Göran Statistisk verktygslåda 0 : att förstå och förändra världen med siffror

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tubergen, Frank van Introduction to sociology

  Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar och bokkapitel kan tillkomma

2. Identitet och kultur 15 hp

Senaste upplaga gäller.

 • Beck, Ulrich Beck-Gernsheim, Elisabeth The normal chaos of love

  London: Polity Press, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bourdieu, Pierre Broady, Donald; Palme, Mikael Kultursociologiska texter

  4. uppl.: Stockholm: B. Östlings bokförl. Symposion, 1993

  Finns endast att tillgå som kopia som köps i Service center på Campus Engelska parken

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Douglas, Mary Renhet och fara : en analys av begreppen orenande och tabu

  Nora: Nya Doxa, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Elias, Norbert; Scotson, John L. Etablerade och outsiders

  2. utök. och rev. uppl.: Lund: Arkiv, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Giddens, Anthony; Andersson, Sten Modernitet och självidentitet : självet och samhället i den senmoderna epoken.

  Göteborg: Daidalos, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Illouz, Eva; Hums, Svenja Därför gör kärlek ont : en sociologisk förklaring

  Göteborg: Daidalos, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mears, Ashley Very important people : status and beauty in the global party circuit

  Princeton: Princeton University Press, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fine, Gary Alan. Kitchens : the culture of restaurant work

  Updated ed.: Berkeley, Calif.: University of California Press, 2009.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar och bokkapitel kan tillkomma

Versioner av litteraturlistan