Kursplan för Nationalekonomi B: Makroteori

Economics B: Macroeconomics

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2NE671
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Nationalekonomi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-05-31
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-05-14
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2020
 • Behörighet:

  Minst 15 hp från Nationalekonomi A

 • Ansvarig institution: Nationalekonomiska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten:

- kunna analysera centrala frågor som inom makroekonomin som med hjälp av enkla makroekonomiska modeller

- ha god kännedom om makroekonomisk teori för både långsiktig tillväxt och kortsiktiga konjunkturfluktuationer

- förstå hur ekonomin påverkas av internationella makroekonomiska sammanhang

- förstå hur penning- och finanspolitik påverkar ekonomin

Innehåll

Kursen behandlar central makroekonomisk teori för både långsiktig tillväxt och kortsiktiga fluktuationer, inflation och arbetslöshet, växelkurser och utrikeshandel. Jämfört med tidigare nivåer sker en fördjupad analys av konsumtions- och investeringsteori, konjunkturcykler, de finansiella marknadernas roll, lönebildning och arbetslöshet. Kursen behandlar också den ekonomiska politikens möjligheter och begränsningar, betydelsen av normer och institutionella förhållanden, växelkurssystem, riksbankens ställning, samt finanspolitikens roll på kort och lång sikt.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar.

Examination

Examinationen består av en skriftlig tentamen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.