Kursplan för Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar

Economics B: Microeconomics and Applications

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2NE669
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Nationalekonomi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-09-30
 • Inrättad av: Nationalekonomiska institutionens styrelse
 • Reviderad: 2019-05-14
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2020
 • Behörighet:

  Minst 15 hp från Nationalekonomi A

 • Ansvarig institution: Nationalekonomiska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

 • verbalt, grafiskt och matematiskt beskriva hur konsumtionsteorin förklarar en konsuments beslut och tillämpa detta för att analysera olika typer av konsumentbeslut
 • redogöra för produktionsteorins förklaring av producenternas optimeringsbeteende och förklara sambandet mellan detta och företagens kostnader
 • analysera jämvikt och välfärdseffekter på olika typer av marknader
 • diskutera konsekvenser av offentlig politik
 • identifiera och beskriva marknadsmisslyckanden samt kunna förklara hur olika typer av styrmedel kan korrigera för dessa
 • förstå och förklara de grundläggande idéerna bakom allmän jämvikt och beslut under osäkerhet.

Innehåll

Kursen avser att ge fördjupade insikter i ekonomisk teori. Den inleds med en kort repetition av de grundläggande elementen i en marknadsekonomi. Sedan diskuteras hur en konsument väljer sin konsumtion och hur en producent bestämmer sin produktionsmetod (konsumtions- respektive produktionsteorin). Därefter förklaras ett företags kostnader (kostnadsteorin). Vidare studeras jämvikten på en marknad under olika omständigheter och välfärdskonsekvenserna av olika jämviktslägen och statliga interventioner analyseras. Kursen avslutas med en genomgång av allmän jämvikt, marknadsmisslyckanden samt beslut under osäkerhet. Förutom teoretiska analyser kommer en del tillämpningsområden och exempel att tas upp under kursens gång.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar med inlagda övningsmoment.

Examination

Betygsgraderna för kursen är Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Examinationen består av en dugga om 2 högskolepoäng och en skriftlig tentamen om 13 högskolepoäng. Betyget för duggan är Godkänd och Underkänd och för tentamen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.

Varje delmoment inrapporteras separat i universitetet studieregister. Ett sammanfattningsbetyg på hela kursen om 15 högskolepoäng ges när båda delmoment är avklarade. För betyget Godkänd krävs godkänt resultat på både duggan och tentamen. För betyget Väl godkänd krävs Väl godkänd på tentamen och Godkänd på duggan.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Perloff, Jeffrey M. Microeconomics : theory and applications with calculus

  Fifth edition, Global edition: Harlow, Essex: Pearson Education Limited, [2022]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk