Kursplan för Ämnesdidaktiska perspektiv inom svenska som andraspråk

Subject Didactic Perspectives in Swedish as a Second Language

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV162
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-10-22
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-11-26
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  60 hp svenska som andraspråk

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som valbar delkurs inom Svenska som andraspråk C.

Mål

Kursen innebär en ämnesdidaktisk fördjupning i svenska som andraspråk och syftar till att ge fördjupade kunskaper om skolämnet svenska som andraspråk, i såväl ett historiskt och samhälleligt som ett internationellt perspektiv.Vidare syftar kursen till att ge insikter om hur användningen av flera språk kan gynna elevers lärande samt till att utveckla deltagarnas förmåga att utforma undervisning i ämnet utifrån gällande riktlinjer, tänkta elever och relevant vetenskaplig teori. Kursen förbereder också studenterna inför ett eget uppsatsarbete med didaktisk inriktning.

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna

 • ​beskriva och kritiskt reflektera över framväxten av skolämnet svenska som andraspråk i ett historiskt och samhälleligt perspektiv
 • jämföra och förklara svenska som andraspråksundervisningen i ett nationellt och internationellt perspektiv
 • med utgångspunkt i teori och praktik resonera kring flerspråkighet som en resurs i undervisningen
 • i anknytning till rådande styrdokument i svenska som andraspråk och med utgångspunkt i didaktiska och andraspråksinlärningsteorier utforma motiverade undervisningsmoment/test med bedömningsanvisningar
 • föreslå ämnesdidaktiskt relevanta forskningsfrågor och hur de kan undersökas.

Innehåll

I kursen ges en översikt av hur skolämnet svenska som andraspråk har vuxit fram och formats till vad det är idag. Jämförelser görs mellan den modell som Sverige valt för undervisning av elever med ett annat modersmål än svenska, och modeller som förekommer i andra länder. I jämförelsen ingår dels ämnet svenska som andraspråk, dels förekomsten av tvåspråkig undervisning. Vidare utreds modersmålets teoretiska och faktiska roll i undervisningen. De ämnesdidaktiska frågor och moment som studenterna har bekantat sig med under föregående ämnesterminer fördjupas i kursen genom praktiska moment. Bland annat genom att det didaktiska vetenskapsområdet och ämnesdidaktiska studer granskas till form och innehåll förbereds studenterna inför ett eget uppsatsarbete med didaktisk inriktning.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarieövningar.

Examination

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga presentationer.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov tre gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en studen examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur

 • Cummins, Jim Flerspråkiga elever : Effektiv undervisning i en utmanande tid

  Natur & Kultur Akademisk, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Economou, Catarina ”På samma villkor?” : Litteraturundervisningens varför och vad i gymnasieämnet svenska som andraspråk

  Ingår i:

  Utbildning och demokrati : Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik

  vol. 27 (2018) nr. 3 s. 53-75

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ferris, D. Responding to student writing: Teachers’ philosophies and practices

  Ingår i:

  Assessing writing [Elektronisk resurs]

  Norwood, NJ: Ablex Pub. Corp., 1994-

  vol. 19 (2014) s. 6-23

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Flerspråkighet : en forskningsöversikt

  Stockholm: Vetenskapsrådet, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Garcia, Ofelia; Li, Wei Translanguaging : language, bilingualism and education

  Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hyland, Ken; Hyland, Fiona Feedback in second language writing : contexts and issues

  Second edition.: Cambridge: Cambridge University Press, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jaspers, Jürgen The transformative limits of translanguaging

  Ingår i:

  Language & communication

  Oxford: Pergamon P., 1981-

  vol. 58 (2018) s. 1-10

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Larsson, Esbjörn; Westberg, Johannes Utbildningshistoria : en introduktion, 2. uppl.

  Lund: Studentlitteratur, 2015

  Läses enligt anvisningar

  Obligatorisk

 • Long, Michael H. Second language acquisition and task-based language teaching [Elektronisk resurs]

  West Sussex, England: Wiley-Blackwell, 2015

  Läses enligt anvisningar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Norlund Shaswar, Annika; Wedin, Åsa Language learning strategies and teaching practices in adult L2 education : The case of Swedish for Immigrants

  Ingår i:

  Apples : applied language studies.

  Jyvèaskylèa, Finland: Centre for Applied Language Studies, University of Jyvèaskylèa, [2001-]

  vol. 13 (2019) nr. 3 s. 17-34

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • King, Kendall A.; Lai, Yi-Ju.; May, Stephen. Research Methods in Language and Education

  3rd ed. 2017.: Cham: Springer International Publishing, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hult, Francis M.; Johnson, David Cassels Research methods in language policy and planning : a practical guide

  Chichester, West Sussex, UK: Wiley Blackwell, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sahlée, Anna Språket och skolämnet svenska som andraspråk : om elevers språk och skolans språksyn

  Uppsala: Institutionen för nordiska språk, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wright, Wayne E.; Boun, Sovicheth; García, Ofelia The handbook of bilingual and multilingual education [Elektronisk resurs]

  Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2015

  Läses enligt anvisningar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tingbjörn, G. "Svenska som andraspråk i ett utbildningspolitiskt perspektiv: en tillbakablick"

  Ingår i:

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle

  Lund: Studentlitteratur, 2004

  (2004) s. 743-761

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Transspråkande i svenska utbildningssammanhang Yoxsimer Paulsrud, BethAnne; Rosén, Jenny; Straszer, Boglárka; Wedin, Åsa

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk