Kursplan för Skolan i det flerspråkiga samhället

Education in the Multilingual Society

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS241
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-10-22
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-11-26
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 c/6 c)
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den samläses med Svenska som andraspråk A och Svenska som andraspråk A inom Ämneslärarprogrammet.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • redogöra för framväxten av språklig och kulturell mångfald i det svenska samhället
 • redogöra för ämnena svenska som andraspråk och modersmål i ett historiskt och samhälleligt perspektiv
 • beskriva och värdera olika modeller för tvåspråkig undervisning och undervisning för andraspråksinlärare
 • problematisera begreppen språk, kultur, identitet och etnicitet samt förhållandet dem emellan
 • kritiskt reflektera över egna och andras attityder, värderingar och förhållningssätt till språklig och kulturell mångfald.

Innehåll

Kursen belyser språklig variation och identitet samt attityder till flerspråkighet.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer samt även andra självständiga arbeten och fältstudier.

Examination

Kursen examineras genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter och prov. I alla skriftliga arbeten bedöms studentens förmåga att skriva korrekt och funktionell sakprosa, anpassad till situation och genre. Student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en studen examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur

 • Aktürk Drake, Memet Hur kan politiken förklara Sveriges framgång med hög andraspråksbehärskning?

  Ingår i:

  Lisetten

  Södertälje: Riksförbundet LISA, 1990-

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Axelsson, Monica Flerspråkighet och lärande

  Ingår i:

  Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  s. 547–577

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bijvoet, Ellen; Fraurud, Kari "Rinkebysvenska" och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige

  Ingår i:

  Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  s. 369-396

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Elmeroth, Elisabeth Etnisk maktordning i skola och samhälle

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ganuza, Natalia; Hedman, Christina Modersmålsundervisning, läsförståelse och betyg : Modersmålsundervisningens roll för elevers skolresultat

  Ingår i:

  Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning

  vol. 13 (2018) nr. 1 s. 4-22

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hedman, Christina; Magnusson, Ulrika Lika eller lika möjligheter? : Diskurser om skolämnet svenska som andraspråk inom det akademiska fältet i Sverige

  Ingår i:

  Acta Didactica Norge

  Länk

  vol. 12 (2018) nr. 1

  20 sidor

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hyltenstam, Kenneth; Milani, Tomasso Flerspråkighetens sociopolitiska och sociokulturella ramar

  Ingår i:

  Flerspråkighet : en forskningsöversikt

  Stockholm: Vetenskapsrådet, 2012

  (2012) nr. 5 s. 17-152

  Läses enligt examinators anvisningar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindberg, Inger Andraspråksresan

  Stockholm: Folkuniversitetet, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Läroplan för gymnasieskolan

  Skolverket,

  Tillgänglig här

  Obligatorisk

 • Läroplan och kursplaner för grundskolan

  Skolverket,

  Tillgänglig här

  Obligatorisk

 • Otterup, Tore Flerspråkighet som resurs

  Skolverket, 2018

  Tillgänglig här

  Obligatorisk

 • Palm, Clara; Ganuza, Natalia; Hedman, Christina Language use and investment among children and adolescents of Somali heritage in Sweden

  Ingår i:

  Journal of multilingual and multicultural development

  Clevedon, Somerset: Tietro Ltd., 1980-

  https://doi.org/10.1080/01434632.2018.1467426

  vol. 40 (2019) nr. 1 s. 64–75

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Runfors, Ann Modersmålssvenskar och vi andra : Ungas språk och identifikation i ljuset av nynationalism

  Ingår i:

  Utbildning och demokrati : Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik

  vol. 18 (2009) nr. 2 s. 105-126

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Spetz, Jenny Debatterad och marginaliserad. Perspektiv på modersmålsundervisningen

  Språkrådet, 2014

  Tillgänglig här

  Obligatorisk

 • Vuorenpää, S.; Duek, S.; Zetterholm, E. Kartläggning av en nyanländ elevs litteracitet i Sverige

  Ingår i:

  Nordic Journal of Literacy Research [Elektronisk resurs]

  2015-

  vol. 5 (2019) nr. 3

  S. 49-62.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Därtill tillkommer aktuella kurs- och ämnesplaner för grundskolan, gymnasiet och kommunal vuxenutbildning.

Stenciler

 • Borevi, Karin Mångfald - grund för samhörighet?

  Ingår i:

  Invandrare och minoriteter : tidskrift för kultur, forskning och debatt = Scandinavian migration and ethnic minority review

  (2003) nr. 2

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Forshage, Patrik Att arbeta med elevernas olika kulturer i en multikulturell klass

  Ingår i:

  Lisetten

  Södertälje: Riksförbundet LISA, 1990-

  (1998) nr. 2

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk