Kursplan för Beskattningsrätt

Taxation Law

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2HR123
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Handelsrätt G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-05
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Handelsrättslig översiktskurs 15 hp eller grundläggande juridiska studier om 15 hp vid svenskt universitet eller högskola, samt 7,5 hp redovisning (eller motsvarande).

 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Beskattningsrätt är på B-nivå och ges som fristående kurs och kan ingå i utbildningsprogram vid Uppsala universitet när examensordning så medger.

Kursen är anpassad till Revisorsnämndens krav för revisorsexamen.

Mål

Kursen skall utveckla studenternas förmåga att självständigt kunna lösa skatterättsliga problem för såväl aktiebolag som enskilda näringsidkare och löntagare.

Efter genomgången kurs förväntas studenterna:

 • ha förvärvat grundläggande kunskaper i svensk skattelagstiftning och rättspraxis och förstå betydelsen av innehållet i detta.
 • kunna analysera de skatterättsliga problem som uppkommer i en given situation baserat på givna förutsättningar och inom given tidsram.
 • kunna presentera lösningar som leder fram till en riktig skattekostnad för ett företag.

Innehåll

Huvudvikten av kursen är lagd på studium av betydelsefulla stadganden i den svenska skattelagstiftningen. Företagsbeskattning intar en central plats i kursen. I viss utsträckning uppmärksammas rättspraxis. Den indirekta beskattningen, sociala avgifter, internationell beskattning, taxeringsförfarandet och skattebetalningsreglerna samt skattestraffrättsliga bestämmelser behandlas översiktligt.

Ett inledande avsnitt behandlar skatterättens olika begrepp och definitioner. Därefter genomgås inkomstslagen - tjänst, kapital och näringsverksamhet - varvid grundläggande karaktäristika för vart och ett av inkomstslagen studeras. Vidare tas särskilda beskattningsfrågor upp för genomgång och analys såsom fåmansföretagsbeskattningsreglerna, koncernbeskattningsreglerna, mervärdesskatten och den internationella skatterätten.

Undervisning

Lärarledd undervisning bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är obligatoriska och närvarokravet specificeras i studiehandledningen. Utöver detta är det obligatoriskt att medverka i så kallat basgruppsarbete. Med basgruppsarbete avses gruppvisa förberedelser inför varje seminarium. Basgruppen hålls samman hela kursen. Innan basgruppsförberedelserna ska samtliga medlemmar ha förberett samtliga uppgifter inför seminariet. Varje enskild basgrupp och basgruppsmedlem ska vara förberedd att föredra samtliga seminarieuppgifter under varje seminarium. Om en grupp eller enskild student befinns vara oförberedda medges inte godkänd närvaro.

Deltagande under seminarieverksamheten är ett viktigt led i att tillgodogöra sig innehållet på kursen samt en korrekt metod för att applicera rättsregler på konkreta problem.

Till stor del är undervisningen upplagd med självstudier utifrån problembaserat övningsmaterial och med tillgång till "konsulterande" lärare.

Examination

Kursen innehåller obligatoriska examinationsmoduler som tillsammans utgör en s.k. examinationsportfölj. Dessa är:

 1. Individuellt seminarieobligatorium, 1 hp
 2. Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 1 hp
 3. Individuell skriftlig tentamen, 13 hp

och ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 15 hp.

Betygskriterier redovisas i studiehandledningen, eller motsvarande informationsdokument, som gäller för respektive kurstillfälle. Den betygsskala som används vid examinationsmodul 1-2 är Godkänd (G) och Underkänd (U). Den betygsskala som används vid examinationsmodul 3 är Väl godkänd (VG), Godkänd (G), och Underkänd (U). Slutbetyg på hela kursen ges med betyget Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För slutbetyg G på hela kursen krävs att kursens alla tre examinationsmoduler har betyget G. För slutbetyg VG på hela kursen krävs dessutom att prestationerna på kursen som helhet, efter en sammanvägning av hela examinationsportföljen, bedöms motsvara VG-nivå.

Den skriftliga inlämningsuppgiften kan ge 5 till 15 poäng som får tas med till tentamen. Ämnet och formerna för den skriftliga uppgiften utvecklas i studiehandledningen.

Den som inte uppfyller kriterierna för Godkänt (G) angående närvaro eller den skriftliga inlämningsuppgiften ska komplettera bristen på sätt som läraren meddelar. Student som ej erhållit godkänt betyg på kursen har möjlighet till omtentamen på kommande kurstillfällen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

Skattelitteraturen är i många fall årsbunden p.g.a. mångfalden av förändringar i skattelagstiftningen. Finns senare upplaga än angiven bör den användas. Vid kursstart ges anvisningar om aktuell litteratur för kursen.

 • Inkomstskatt : en läro- och handbok i skatterätt. Del 1 + 2. Lodin, Sven-Olof; Lindencrona, ; Meltz, ; Silverberg,

  Senaste: Studentlitteratur,

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rabe, Gunnar Skattelagstiftning : lagar och andra författningar

  Wolter Kluwer, 202X:X,

  Senaste upplaga gäller (202X:1 på VT och 202X:2 på HT)

  Obligatorisk

 • Sandberg Nilsson, Anna; Westfahl, Lena Mervärdesskattens grunder

  Sanoma utbildning,

  Senaste upplagan

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan