Kursplan för "Littérature(-monde)" i franskundervisningen

Teaching French: Littérature(-monde)

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 9LF051
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik GXX

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-03-07
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-03-13
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: 30 hp franska
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs och vänder sig till verksamma lärare i franska i grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildning samt till lärarstuderande med franska som inriktning.

Mål

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig kunskaper om den franskspråkiga litteratur som skrivs utanför Frankrikes gränser och dess betydelse. Deltagarna ska vidare utveckla idéer om hur dessa texter kan integreras i språkundervisningen för att främja ett kommunikativt och interkulturellt förhållningssätt i klassrummet och därmed ge eleverna nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • kontextualisera franskspråkig litteratur under 1900- och 2000-talet i förhållande till nationell litterär produktion samt diskutera begreppet Litterature-monde och dess betydelse idag,
 • läsa relevanta artiklar och utvalda litterära verk på franska samt använda språk- och litteraturvetenskapliga redskap för att på djupet förstå de utvalda verken, hur de har tillkommit, utformats och mottagits,
 • redogöra för betydelsen av ett interkulturellt förhållningssätt,
 • integrera litteratur och litterära texter i språkundervisningen,
 • i ett didaktiskt utvecklingsprojekt, redogöra för konkret tillämpning av dessa kunskaper i ett undervisningssammanhang samt presentera sitt projekt muntligt i seminarieform.

Innehåll

Kursen behandlar franskspråkig litteratur och hur man använder den i det interkulturella och kommunikativa språkklassrummet. I fokus står La litterature monde en français dvs. litterära verk skrivna på franska av författare med annat modersmål än franska. Under kursen kontextualiseras begreppet La littérature-monde och dess betydelse diskuteras under föreläsningar och vid fördjupningsseminarier. Utvalda romaner, utdrag ur romaner, autentiska dokument, primär- och sekundärlitteratur läses och diskuteras.
I en praktiknära del kommer fokus ligga på att integrera La litteratur monde i franskundervisningen. Deltagarna ges möjlighet att tillämpa sina kunskaper genom att utveckla och presentera egna didaktiska upplägg.

Undervisning

Kursen ges som distanskurs och all kommunikation är nätbaserad. Kursen består av litteraturläsning, ett antal inspelade föreläsningar och obligatoriska seminarier. Kursen ges helt på franska.

Examination

Kursen examineras skriftligt och muntligt.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen ges helt på franska varför goda kunskaper i franska språket krävs både muntligt och skriftligt.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2020

Obligatorisk litteratur

 • Artuñedo Guillén, Belén La “littérature-monde” dans la classe de FLE : passage culturel et réflexion sur la langue

  Ingår i:

  Synergies Espagne

  2010-

  (2009) nr. 2 s. 235-244

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mabanckou, Alain Le monde est mon langage

  Paris: Grasset, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pour une "littérature-monde" en français

  Ingår i:

  Le Monde

  Paris: Le Monde, 1944-

  vol. 15 mars (2007)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Le Conseil de l'Europe, CADRE EUROPÉEN COMMUN DE RÉFÉRENCE POUR LES LANGUES : APPRENDRE, ENSEIGNER, ÉVALUER VOLUME COMPLÉMENTAIRE AVEC DE NOUVEAUX DESCRIPTEURS

  Le Conseil de l'Europe, 2018

  https://rm.coe.int/cecr-volume-complementaire-avec-de-nouveaux-descripteurs/16807875d5

  Obligatorisk

 • CADRE EUROPEEN COMMUN DE REFERENCE POUR LES LANGUES : APPRENDRE, ENSEIGNER, EVALUER

  Le Conseil de l'Europe, 2001

  Länk

  Obligatorisk

 • Gemensam europeisk referensram för språk [Elektronisk resurs] : lärande, undervisning och bedömning

  Stockholm: Skolverket, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom tillkommer ett urval skönlitterära texter om ca 300 sidor samt ytterligare kursmaterial om ca 200 sidor i enlighet med kursledares anvisning i studiehandledningen.

Totalt antal sidor, ca 1000