Kursplan för Celest mekanik

Celestial Mechanics

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA207
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-01-21
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  30 hp matematik och 60 hp fysik.

 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för celestmekanikens grunder
 • utföra detaljerade beräkningar inom tvåkropparsproblemet
 • redogöra för grunderna inom perturbationsteori och flerkropparsproblemet
 • redogöra för hur modern celestmekanisk forskning bedrivs

Innehåll

Två- och flerkropparsproblemet. Beräkning av positionskoordinater från banelement. Beräkning av banelement ur observationsdata. Numeriska banberäkningar. Banutveckling av asteroider och kometer. Lagranges planetekvationer. Grundläggande raketdynamik.

Undervisning

Föreläsningar,räkneövningar och studentpresentationer.

Examination

Två inlämningsuppgifter om vardera 1.5 hp. Individuellt projektarbete med muntlig och skriftlig rapport, 2 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Davidsson, Björn J. R. Compendium in Fundamental Celestial Mechanics

  Institutionen för fysik och astronomi,

  Obligatorisk