Kursplan för Symmetri i fysik

Symmetry in Physics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA158
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 20, 2020
 • Behörighet: 120 hp med Analytisk mekanik och Speciell relativitetsteori.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • skilja mellan gaugesymmetrier och globala symmetrier,
 • analysera gruppers roll för att generera symmetritransformationer,
 • tillämpa symmetriprinciper inom kvantfältteori,
 • redogöra för grundläggande begrepp för spontant symmetribrott,
 • hitta icke-triviala lösningar i kvantfältteori.

Innehåll

Gaugesymmetrier och globala symmetrier, tillämpningar av gruppteori för symmetrier, icke-abelska gaugeteorier, spontant symmetribrott och Goldstones teorem, Breit-Englert-Higgs-effekten.
Icke-triviala klassiska lösningar: Kinks, vortices, Skyrmions och magnetiska monopoler.
Kvantisering av gaugefält, Faddeev-Popov-förfarandet och Ward-identiteterna, Becchi-Rouet-Stora-Tyutin (BRST) symmetri, supersymmetri.

Undervisning

Föreläsningar i seminarieform med aktivt deltagande.

Examination

Skriftlig tentamen i kombination med frivilliga inlämningsuppgifter som kan ge bonus vid tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Coleman, Sidney Aspects of symmetry : selected Erice lectures of Sidney Coleman

  Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1985

  Rekommenderas för delar av kursen.

  Se bibliotekets söktjänst