Kursplan för Geometriska metoder i teoretisk fysik

Geometrical Methods in Theoretical Physics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA153
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-01-28
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2020
 • Behörighet: 120 hp inklusive Fysikens matematiska metoder II.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • analysera och lösa grundläggande topologiska problem (t.ex. enkla homotopi-, homologi- och kohomologiberäkningar)
 • utföra grundläggande manipulationer av konnektioner och karakteristikklasser på fiberknippen
 • använda de geometriska verktyg som är vanliga inom modern kvantfältteori och inom strängteori
 • redogöra för geometrin som används för att beskriva gaugeteorier
 • diskutera tillämpningar av topologi i olika fysikaliska problem

Innehåll

Topologi, glatta mångfalder, Liegrupper, homotopi, homologi, kohomologi, principal- och vektorknippen, konnektioner på fiberknippen, karakeristikklasser och deras användning inom fysiken, Yang-Millsteori samt mer avancerade ämnen anpassade efter studenternas intressen.

Undervisning

Föreläsningar och lektionsövningar ("flipped classroom" kan användas delvis).

Examination

Inlämningsuppgifter under kursens gång.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen ges i samläsning med forskarutbildningen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Nakahara, Mikio Geometry, topology, and physics

  2. ed.: Bristol: Institute of Physics, cop. 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nash, Charles.; Sen, Siddhartha. Topology and geometry for physicists

  Dover ed.: Mineola, N.Y.: Dover Publications, 2011.

  bredvidläsningslitteratur

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nash, Charles Differential topology and quantum field theory

  London: Academic Press, cop. 1991

  bredvidläsningslitteratur

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hori, Kentaro Mirror symmetry

  Providence, RI: American Mathematical Society, cop. 2003

  bredvidläsningslitteratur

  Se bibliotekets söktjänst

 • Schwarz, Albert Quantum field theory and topology

  Berlin: Springer-Vlg, 1993

  bredvidläsningslitteratur

  Se bibliotekets söktjänst