Kursplan för Människa-datorinteraktion

Human-Computer Interaction

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MD016
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1N, Teknik G1N, System i teknik och samhälle G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-13
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera de psykologiska teorier som ligger till grund för standarder och heuristik i gränssnittsutformning
 • förklara hur kunskap om människans egenskaper påverkar utformningen av tekniska system
 • förklara viktiga begrepp inom området
 • förklara hur kontextuella aspekter ("sammanhang") kan påverka utformning och användning av tekniska system
 • identifiera centrala användaraspekter vid utformning av användargränssnit för specifika ändamål, t.ex. system för hälsovård,

  trafikstyrning eller pengatransaktioner

 • tillämpa metoder och tekniker för att nå fördjupad insikt om hur och varför människor använder specifika tekniska system
 • genomföra ett MDI-projekt, inklusive fältstudier, design, utvärdering och kravhantering, samt kunna motivera de val som görs.

Innehåll

Kursen fokuserar på olika områden som genom föreläsningar och inlämningsuppgifter anknyts till kursens projektarbete:

 • Användar- och kravanalys
 • Social- och organisationspsykologi
 • Fältstudier
 • Kognition
 • Design
 • Utvärdering

Kursen syftar till att ge studenten en uppsättning teoretiskt förankrade verktyg för analys, design och utvärdering av tekniska system.

Undervisning

Föreläsningar och projektarbete

Examination

Lektionsbaserade kurstillfällen examineras genom projektarbete (3 hp), samt inlämningsuppgifter (2 hp).

Nätbaserade kurstillfällen examineras genom hemtentamen (3 hp), samt inlämningsuppgifter (2 hp)

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med kursen Design och konstruktion av användargränssnitt

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Huvudkursbok

Välj en av nedanstående upplagor

 • Benyon, David; Turner, Phil; Turner, Susan Designing interactive systems : people, activities, contexts, technologies

  Harlow: Addison-Wesley, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Benyon, David Designing interactive systems : a comprehensive guide to HCI, UX and interaction design

  3., [rev.] ed.: Harlow: Pearson Education, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

 • Benyon, David. Designing interactive systems : a comprehensive guide to HCI and interaction design

  2nd ed.: Harlow, England ;a N.Y.: Addison Wesley, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Benyon, David Designing user experience : a guide to HCI, UX and interaction design

  Fourth edition: Harlow: Pearson Education, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

Kompletterande artiklar ges i Studentportalen