Kursplan för Examensarbete i biologi

Degree Project in Biology

Kursplan

 • 60 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG358
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2019-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-13
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Kandidatexamen, samt därutöver kurser i biologi om minst 30 hp på avancerad nivå. Kursen kan endast genomgås efter för examensarbetet erforderliga kurser på avancerad nivå. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • visa på djupa kunskaper inom en självvald del av biologin
 • söka och på ett kritiskt sätt tolka och sammanställa relevant vetenskaplig litteratur
 • utforma en forskningsplan som beskriver en vetenskaplig frågeställning, den planerade vetenskapliga undersökningen samt val av lämpliga metoder
 • utföra undersökningen, tolka och värdera resultaten, samt i förekommande fall kunna generera testbara hypoteser för att förklara gjorda observationer, inom givna tidsramar
 • redovisa sina resultat med ett korrekt och relevant språk för olika målgrupper såväl i vetenskaplig som i populärvetenskaplig form
 • ge konstruktiv kritik till andras texter inom huvudområdet

Innehåll

Ett självständigt arbete genomförs, där kunskaperna från tidigare genomgångna kurser tillämpas. Arbetet genomföres under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt.

För att uppnå målen skall studenten

 • under handledning och enligt anvisning avgränsa en vetenskaplig frågeställning och sammanställa en forskningsplan, d.v.s. söka, värdera och sammanställa information relevant för den valda frågeställningen
 • vetenskapligt analysera frågeställningen, tolka och värdera resultaten samt presentera arbetet muntligt och skriftligt
 • aktivt delta i seminarier och annan verksamhet på den arbetsplats där arbetet utförs
 • kommentera och ge konstruktiv kritik (opponera) på andra studenters arbeten

Delkurs 1: Planering 5 hp

Delkurs 2: Mellanredovisning 25 hp

Delkurs 3: Slutredovisning 30 hp

Undervisning

Undervisningen utformas individuellt beroende på projektets inriktning. Handledning ges individuellt eller i grupp.

Examination

Delkurs 1 examineras genom att en fullständig forskningsplan redovisas för handledaren. Delkurs 2 examineras vid en muntlig och/eller skriftlig rapport. Delkurs 3 genom muntlig och skriftlig slutredovisning. Den skriftliga slutredovisningen ska bestå av en vetenskaplig rapport, en populärvetenskaplig sammanfattning och en sammanfattning på engelska. För att bli godkänd ska studenten också ha opponerat på ett annat examensarbete inom samma huvudområde.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Fastställs individuellt efter samråd med studenten.