Kursplan för Handelsrätt C

Commercial Law C

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2HR130
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Handelsrätt G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-05
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Handelsrättsliga eller andra juridiska studier om 60 hp eller motsvarande, varav högst 30 hp på grundläggande nivå/A-nivå.

 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Handelsrätt C är på C-nivå och ges som fristående kurs och kan ingå i utbildningsprogram vid Uppsala universitet när examensordning så medger.

Mål

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha tillägnat sig en god förmåga att självständigt analysera rättsliga frågeställningar.

Efter avklarad kurs ska deltagarna ha tillägnat sig en god förmåga att använda gängse rättskällor samt att på ett korrekt och praktiskt användbart sätt identifiera, analysera och lösa sådana rättsliga problem som näringsidkare kan komma att möta. Vidare ska deltagarna ha utvecklat en god förmåga att kunna analysera praktiska situationer, beakta olika handlingsalternativ och därigenom förutse alternativens rättsliga konsekvenser. Deltagarna ska även ha förvärvat goda kunskaper i att på olika sätt redovisa och praktiskt använda resultatet av rättsliga undersökningar. De skall också kunna författa en större uppsats om en aktuell rättslig frågeställning.

Innehåll

Kursen innehåller två delkurser om vardera 15 högskolepoäng. Delkurserna löper parallellt under hela kursen. Den första delkursen består av två parallella seminarieserier. Den ena seminarieserien behandlar principiella problem i samband med vetenskapligt tänkande och handelsrättslig metod och hur denna metod förhåller sig till samhällsvetenskaplig forskning i allmänhet. Den andra seminarieserien är uppbyggd kring ett fiktivt företags praktiska verksamhet och de rättsliga frågor som då kan tänkas uppkomma. Dessa frågor kan handla om traditionella handelsrättsliga problem och komplikationer men också om frågor som traditionellt kopplas till rättsområden såsom allmän och speciell förvaltningsrätt och de regler som är aktuella i förhållandet mellan privat och offentlig verksamhet.

Den andra delkursen består av uppsats där något eller några av berörda ämnen blir föremål för en djupare undersökning och analys. Den färdiga uppsatsen blir föremål för bedömning under ett särskilt uppsatsseminarium.

Undervisning

Undervisningen består inledningsvis av seminarier där varje deltagare, enskilt eller i grupp, har att utföra och skriftligt redovisa givna uppgifter. Under den efterföljande uppsatsskrivningen ges kontinuerlig handledning. Uppsatsarbetet avslutas med ett seminarium där texten prövas och bedöms.

Examination

Examination sker i två moduler:

 1. Seminarier, 15 högskolepoäng
 2. Uppsats, 15 högskolepoäng

Slutbetyg på kursen bestäms genom en sammanvägning av kursens examinationsmoduler. Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. Den betygsskala som används är Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Eventuella kompletteringsuppgifter ska vara inlämnande vid tidpunkt som anges i studiehandledningen. Om detta inte sker erhålls betyget Underkänd på modulen och hela modulen (inklusive alla examinationsmoment) måste då göras om vilket endast kan ske genom omregistrering vid kommande kurstillfällen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Samtliga seminarier är obligatoriska.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Alltid senaste upplaga gäller

 • Dahlman, Christian; Wahlberg, Lena Juridiska grundbegrepp

  Studentlitteratur, Senaste

  Senaste upplaga gäller

  Obligatorisk

 • Jensen, Ulf Att skriva juridik : regler och råd.

  senaste: Iustus,

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kristensson Uggla, Bengt En strävan efter sanning : vetenskapens teori och praktik

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Senaste upplaga gäller

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lagbok

  Aktuell lagsamling, senaste upplaga gäller

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lehrberg, Bert Praktisk juridisk metod

  12 uppl.: Iusté Aktiebolag, 2020

  Senaste upplaga gäller

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Material från institutionen, Artiklar, utdrag ur propositioner, rättsfallsreferat m.m.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sandgren, Claes Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation

  senaste: Norstedts juridik,

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan