Kursplan för Marknader och marknadsföring

Markets and Marketing

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE864
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-02-01
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-02-05
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2021
 • Behörighet:

  Kandidatexamen om 180 hp med minst 90 hp företagsekonomi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

  För inresande utbytesstudenter kan undantag göras från kravet om 90 hp företagsekonomi om särskilda skäl anses föreligga. All undervisning sker på engelska varför mycket goda språkkunskaper i engelska är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Masterprogram i företagande och ledning - specialisering Marknadsföring.

Mål

Mångsidiga och spännande tankar om marknader och marknadsföring har funnits länge. Den här kursen har ett tvådelat mål: (1) att utveckla djupet i och bredden på studenternas kunskaper kring teorier om marknadsföring och (2) att låta studenterna reflektera över denna kunskap i praktiken. Efter avslutad kurs ska studenten:

 • ha fått en bredare och förbättrad kunskap om marknadsföring som disciplin (ämne)
 • ha utvecklat en djupare förståelse för variationer i perspektiv kopplade till olika marknadsföringsteorier
 • ha skapat sig insikter om grundantaganden som ligger bakom olika teorier
 • ha utvecklat en förmåga att överblicka den historiska utvecklingen av marknadsföringsteori
 • ha reflekterat över och tillämpat de tillgodogjorda teoretiska kunskaperna i praktiken
 • kunna urskilja och argumentera för skillnader i marknadsföringsteorier i termer av grundantaganden
 • kunna jämföra och klassificera olika marknadsföringsteorier i ett historiskt och utvecklingsperspektiv
 • kunna utvärdera olika marknadsföringsteoriers relevans i praktiken.

Innehåll

Kursen syftar till att låta studenterna skapa sig en överblick över marknadsföringsteorier och hur de har utvecklats över tiden. Centralt i denna översikt är hur vissa grundantaganden har påverkat utvecklingen av marknadsföringsidéer. Kursen följer ett övergripande ramverk med fyra teman (ekonomiskt- eller beteendebaserade marknadsföringsteorier, i kombination med icke-interaktiva eller interaktiva teorier) som kan användas för att förstå, diskutera och utveckla kunskap om varierande teoretiska ansatser inom marknadsföring som ämne. Kursen bygger till stor del på studien av olika marknadsföringsteorier för att kunna analysera hur ämnet har utvecklats i samklang med samhället samt att göra det möjligt att förstå statusen för marknadsföringsämnet idag.

Undervisning

Kursen bygger på ett omfattande urval av vetenskapliga publikationer för att skildra utvecklingen av marknadsföringsteorier över tiden. Detta innebär att kravet på studenternas förmåga att tillgodogöra sig vetenskapliga texter är särskilt hög i den här kursen. För att stödja lärandet använder kursen en kombination av föreläsningar, seminarier och on-line diskussioner samt praktikfall. Ett krav, bortsett från att inhämta kurslitteraturen, är att studenterna i diskussioner bidrar med erfarenheter från tidigare kurser och/eller praktik. Kursen ges på engelska.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 7,5 hp.

Kursen examineras genom aktivt deltagande i undervisningsmoment samt skriftliga och muntliga uppgifter. Examination omfattar både individuella och grupparbetsmoment. Betyget på hela kursen sätts efter en sammanvägning av de olika examinationsmomenten.

Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Examination som lämnas in efter utsatt tid bedöms inte, om inte särskilda skäl kan styrkas. Eventuella kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen. Om detta inte sker måste hela kursen (med alla examinationsmoment) göras om, vilket endast kan ske genom omregistrering på kommande kurstillfällen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter/överlappar bland annat kursen Marknader och marknadsföring (uppdragsutbildning) 8FE864.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Readings available online

  Företagsekonomiska institutionen,