Kursplan för Marknadsföring mellan företag

Business to Business Marketing

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE865
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-02-01
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-02-05
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2021
 • Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med minst 90 hp företagsekonomi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

  För inresande utbytesstudenter kan undantag göras från kravet om 90 hp företagsekonomi om särskilda skäl anses föreligga. All undervisning sker på engelska varför mycket goda språkkunskaper i engelska är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Masterprogram i företagande och ledning - specialisering Marknadsföring.

Mål

Företagsmarknader (B2B) kännetecknas ofta av att ett begränsat antal motparter står för en hög andel av företagets affärsutbyten. Detta innebär att företagens marknadsföring tenderar att följa en annan logik än den marknadsföring som traditionellt har applicerats på konsumentmarknader. Vi kommer att utgå från fyra teman för marknadspraktik (kunder och försäljning, inköp och logistik, produktutveckling och innovation, samt företag och omvärld) och diskutera lämpliga teoretiska verktyg för att hantera de utmaningar som företagen ställs inför.

Efter avslutad kurs kommer studenten att kunna:

 • genomföra medvetna val av analysmodeller och andra teoretiska verktyg framtagna för att möta de utmaningar som företag verksamma på en B2B-marknad ställs inför.
 • använda teori för att kritiskt kunna analysera företagsspecifika utmaningar på B2B-marknader.
 • välja en relevant frågeställning, problematisera denna i skrift, samt på ett övertygande sätt argumentera för relevansen av vald problematisering.
 • genomföra presentationer framför en publik (både verbal och icke-verbal presentationsförmåga).

Innehåll

För ett företag på en B2B-marknad sker hög andel av affärsutbyten med ett fåtal specifika aktörer. För att förstå denna typ av marknad fokuserar kursens innehåll på B2B-marknaders karaktäristika. Under kursen analyseras och diskuteras även hur detta påverkar företags verksamhet utifrån fyra teman:

 • kunder och försäljning
 • inköp och logistik
 • produktutveckling och innovation.
 • företag och omvärld

Undervisning

Undervisningen består av fyra teman där föreläsningar (inklusive gästföreläsningar) och seminarier varvas (både teoretiska och mer praktiska) för att stödja lärandet. Såväl individuella som gruppbaserade uppgifter ingår i kursen. Kursen ges på engelska.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 7,5 hp.

Examinationen inkluderar:

 • Inlämningsuppgifter
 • Muntlig och skriftlig presentation
Både individuell och gruppexamination enligt ovan förkommer. Betyget på hela kursen sätts efter en sammanvägning av de olika examinationsmomenten.

Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Examination som lämnas in efter utsatt tid bedöms inte, om inte särskilda skäl kan styrkas. Eventuella kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen. Om detta inte sker måste hela kursen (med alla examinationsmoment) göras om, vilket endast kan ske genom omregistrering på kommande kurstillfällen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar Industrial Marketing 2FE825, 8FE825 och Marknadsföring mellan företag (uppdragsutbildning) 8FE865.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Readings compiled by the department

  Företagsekonomiska institutionen,

  Obligatorisk