Kursplan för Masteruppsats

Master's Thesis

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE840
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi A2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-02-19
 • Inrättad av: Företagsekonomiska institutionens styrelse
 • Reviderad: 2020-02-05
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2021
 • Behörighet: Kursen är tillgänglig för studenter antagna till Masterprogram i företagande och ledning och Masterprogram i redovisning och finansiering. Behörig är den som har uppnått minst 45 hp inom programmet.
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kurs inom masterprogrammet i företagande och ledning och masterprogrammet i redovisning och finansiering. Kursplanen är fastställd av styrelsen vid Företagsekonomiska institutionen på delegation av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden.

Mål

Kursen pågår under en hel termin och utgör det sista och avslutande momentet i masterprogrammen "Företagande och ledning" och "Redovisning, revision och företagsanalys". Under kursen kommer studenterna att studera forskningsmetoder, samt planera och genomföra en empirisk undersökning och presentera denna i en skriftlig rapport, en masteruppsats.

Kunskap och förståelse
Under kursen ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa specialiserad metodkunskap inom huvudområdet

Kompetens och färdigheter
Under kursen ska studenten:
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
 • visa förmåga att identifiera och formulera frågeställningar kritiskt, självständigt och kreativt samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsrama och bidra till kunskapsutvecklingen samt förmåga att utvärdera detta arbete
 • visa förmåga att i tal och skrift tydligt redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som de är baserade på, i dialog med olika grupper, både i ett nationellt och internationellt sammanhang
 • visa de färdigheter som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Under kursen ska studenten:
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter i forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa insikt om forskningens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och individens ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera det egna behovet av ytterligare kunskap inom området och att ta ansvar för den egna kunskapsutvecklingen

Innehåll

Inom ramen för masteruppsatskursen kommer du att utforska olika sätt att hitta information, definiera omfattningen av ett projekt och genomföra forskningsarbetet, samt olika sätt att kommunicera resultaten. Kursen omfattar stegen att definiera ett ämne och formulera en problemställning, välja och granska relevant litteratur, utforma en empirisk studie samt utföra den, inklusive datainsamling och analys, dra teoretiska slutsatser och slutligen skriva och skriva om en skriftlig rapport, en masteruppsats. Masteruppsatsen skrivs i grupper om två, dvs arbetar parvis.

Undervisning

Undervisningsspråket är engelska. Arbetet gör i grupper om två för att genomföra de flesta av uppgifterna. Kursen består av obligatoriska seminarier, föreläsningar och handledning.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 30 hp.

Kursen utvärderas i huvudsak på grundval av den färdiga uppsatsen, men deltagande i seminarierna och opposition tas också i beaktande. Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. Följande betyg används: VG (väl godkänd), G (godkänd) och U (underkänd). För att bli godkänd på kursen måste alla obligatoriska moment vara genomförda och en godkänd uppsats vara inlämnad inom föreskriven tid. Rätten till handledning upphör efter slutseminariet.

För studenter som ej erhållit godkänt betyg på kursen finns möjlighet att utan omregistrering lämna in reviderad version av uppsatsen för bedömning, respektive via omregistrering genomföra seminarieinsatser på kommande kurstillfällen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Additional literature will be chosen depending on the subject of the thesis

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bell, Emma; Bryman, Alan; Harley, Bill Business research methods

  Fifth edition: Oxford: Oxford University Press, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk