Kursplan för Introduktion till korpuslingvistik

Introduction to Corpus Linguistics

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN491
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-02-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-03-11
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: Minst 90 högskolepoäng inom ett språkvetenskapligt huvudområde.
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i engelska.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

 • kunna visa förtrogenhet med en rad olika synkroniska och diakroniska engelskspråkiga korpusar
 • kunna visa förståelse om de mest centrala övervägandena när det gäller att sammanställa korpusar
 • kunna visa förståelse om viktiga begrepp inom korpusbaserad forskning
 • kunna använda en mängd olika korpusverktyg för att utföra sökningar i tal- och skriftspråkliga data
 • kunna använda både kvalitativa och kvantitativa analysmetoder
 • kunna genomföra mindre korpusbaserade forskningsprojekt inom engelskt ordförråd och grammatik
 • kunna redovisa analysresultat i form av forskningsrapporter på korrekt och stilriktig prosa, med hjälp av väl valda metoder för datapresentation.

Innehåll

I kursen presenteras språkliga korpusar som en resurs i språkvetenskaplig analys. Den omfattar en överblick över befintliga engelskspråkiga korpusar och användandet av ett antal verktyg för korpusanalys. Centrala begrepp och metoder inom korpuslingvistiken behandlas genom undersökningar av engelskans ordförråd och grammatik.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga. Aktivt deltagande vid kursens seminarier är obligatorisk. Vid frånvaro ges möjlighet till extrauppgift inom ramen för kursperioden.

Examination

Examination sker genom muntliga presentationer, skriftlig tentamen, samt en skriftlig hemuppsats. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd, eller väl godkänd.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om kursplanen eller kurslitteraturen ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen under de tre följande terminerna. Därefter upphör denna rätt normalt.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020

 • McEnery, Tony; Xiao, Richard; Tono, Yukio Corpus-based language studies : an advanced resource book

  London: Routledge, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ett urval artiklar.