Kursplan för Handelsrättslig översiktskurs

Basic Course on Commercial Law

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2HR114
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Handelsrätt G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-05
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Handelsrättslig översiktskurs är på A-nivå, ges som fristående kurs och kan ingå i utbildningsprogram vid Uppsala universitet när examensordning så medger.

Mål

Kursen skall ge god kännedom om centrala civilrättsliga och offentligrättsliga bestämmelser som är av betydelse för företag och organisationer som agerar på den svenska marknaden.

Efter genomgången kurs förväntas studenterna:

 • ha kännedom om de delar av den svenska rättsordningen som är aktuella i kommersiella förhållanden.
 • vara väl förtrogna med det handelsrättsliga perspektivet och de aktuella metodfrågorna.
 • förstå innebörden av aktuella rättsregler samt tillämpa dessa på specifika problem.
 • analysera konsekvenserna av de aktuella rättsreglerna.
 • kunna uppfatta, identifiera och formulera frågor som är relevanta för att lösa företagsrelaterade rättsliga problem.

Innehåll

Under kursen kommer deltagarna att huvudsakligen studera rättsliga ämnesområden som är relevanta vid olika former av näringsverksamhet och som är viktiga att känna till för alla som arbetar juridiska frågeställningar i samband med företagande. Kursen inleds med en introduktion där olika principfrågor blir behandlade, ämnesområdet handelsrätt blir presenterat och definierat. Där beskrivs också olika metodfrågor och rättsreglernas roll och konsekvenser i ett perspektiv som utgår från behovet av ett ämnesintegrerat synsätt på företagande. Kursen är i övrigt indelad i 11 avsnitt. Det första behandlar allmän och grundläggande juridik, bland annat om rättsreglernas tillkomst, funktion och systematik samt om viktiga centrala juridiska begrepp. Det andra behandlar olika grundläggande rättsregler om avtal och andra former av rättshandlingar. Där studeras bland annat frågor om avtalets betydelse som medel för företagare att nå önskade mål. Det tredje behandlar allmän köprätt och de särskilda köprättsliga regler som gäller i förhållandet mellan näringsidkare och konsument. Det fjärde behandlar olika regler inom fastighetsrättens område, bland annat om köpeavtalets form, olika ansvarsfrågor men också om olika typer av nyttjanderätter miljörätt. Det femte handlar om de allmänna reglerna om skadeståndsansvar utanför avtalsförhållanden. Det sjätte behandlar bolag och föreningar, bland annat de regler som bestämmer förutsättningarna för aktiebolag och andra former av bolag och föreningar. Det sjunde behandlar de regler som gäller fordringar och kreditsäkerheter. Det åttonde behandlar marknadsrättsliga frågor i vid mening, bland annat de rättsregler som gäller immateriella rättigheter och marknadsföring men också reglerna om konkurrens, korruption och affärsetik. Det nionde behandlar grundläggande arbetsrättsliga bestämmelser, bland annat om kollektivavtal, anställningsavtal och arbetsmiljö. Det tionde behandlar familjerättsliga regler som gäller ekonomiska frågor. Kursen avslutas med ett elfte avsnitt som behandlar grundläggande regler om redovisning och revision.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, gruppövningar och handledningar. Viss undervisning kan vara webbaserad. En viktig del av kunskapsinhämtning sker genom läsning av kurslitteratur och övrigt kursmaterial. Vidare ingår problembaserade grupparbeten.

Kursen ges vid vissa tillfällen som distanskurs. För sådana kurstillfällen ges särskild information om undervisningen inför kursstart.

Examination

Examination sker i tre moduler:

 1. Tentamen del I, 7,5 högskolepoäng
 2. Redovisning, 3 högskolepoäng
 3. Tentamen del II, 4,5 högskolepoäng

och ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 15 hp.

Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. Den betygsskala som används i examinationsmodul 1 är godkänd (G) och underkänd (U). Den betygsskala som används vid examinationsmodul 2 och 3 är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Studenter som fått betyget Underkänd (U) på första eller tredje examinationsmodulen har möjlighet till omtentamen. Studenter som fått betyget U på den andra examinationsmodulen ges möjlighet att komplettera eller skriva en PM för ny prövning med reservation för att rättningen kan ta längre tid än 25 kalenderdagar. För betyget G på hela kursen krävs att deltagaren erhållit betyget G på samtliga examinationsmoduler. Betyget VG på hela kursen ges deltagare som dessutom erhållit betyget VG på minst en av de två sistnämnda examinationsmodulerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Observera att institutionens kurser Handelsrättslig översiktskurs, Förvaltningsrättslig översiktskurs, Fastighetsrätt för samhällsplanerare samt Allmän rättskunskap och arbetsrätt kan användas i samma examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Adolfsson, Kjell; Norberg, Johanna Handelsrätt-Juridik som analytiskt och strategiskt verktyg

  Liber,

  Senaste upplaga gäller

  Obligatorisk

 • Dahlman, Christian Rätt och rättfärdigande : en tematisk introduktion i allmän rättslära

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hemström, Carl; Giertz, Magdalena Bolag, föreningar, stiftelser : En introduktion

  Norstedts Juridik AB,

  Senaste upplaga gäller

  Obligatorisk

 • Lagbok

  Senaste upplaga gäller

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Material från institutionen, Tillhandahålls via institutionens IT-tjänst

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Övrig rekommenerad litteratur

Versioner av litteraturlistan