Kursplan för Förvaltningsrättslig översiktskurs

Basic Course on Administrative Law

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2HR112
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Handelsrätt G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-05
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Förvaltningsrättslig översiktskurs är på A-nivå och ges som fristående kurs och som obligatorisk kurs på Politices kandidatprogrammet.

Kursen kan ingå i utbildningsprogram vid Uppsala universitet när examensordningen så medger.

Mål

Kursen skall utveckla studenternas förmåga att självständigt hantera och analysera rättsliga frågor inom offentlig verksamhet. Sådana frågor kan aktualisera allmän och speciell förvaltningsrätt, kommunalrätt och reglerna om allmänna handlingars offentlighet och sekretess.

Efter genomgången kurs förväntas studenten:

 • känna till de grundläggande reglerna för offentliga myndigheters verksamhet,
 • förstå betydelsen av innehållet i de grundläggande reglerna för offentliga myndigheters verksamhet,
 • kunna identifiera och analysera i offentlig verksamhet vanligt förekommande problem av rättslig art,
 • kunna upprätta förslag till beslut för ärenden inom det angivna området,
 • kunna göra bedömningen att ärendet/beslutet skall överlämnas till överordnad tjänsteman.

Innehåll

Under kursen kommer deltagarna att huvudsakligen studera utvalda delar av sådana juridiska ämnesområden som är relevanta vid olika former av kommunal och statlig verksamhet och som är viktiga att känna till för alla som sysslar med juridiska problem i samband med förvaltning. Kursen är indelad i fyra avsnitt.

Det första avsnittet behandlar allmän och grundläggande juridik, bland annat om rättsreglernas funktion i samhället, hur man söker och läser rätt i lagtext, domar och andra så kallade rättskällor, våra centrala juridiska begrepp och den traditionella juridiska systematiken. Den juridiska metoden är ett genomgående tema.

Det andra avsnittet behandlar de grundläggande reglerna i det förvaltningsrättsliga förfarandet.

Det tredje avsnittet behandlar kommunalrätten, särskilt reglerna om den kommunala kompetensen och laglighetsprövningen enligt kommunallagen.

Slutligen finns ett fjärde avsnitt som behandlar regler om allmän handlings offentlighet och sekretess. Där behandlas också de regler som gäller för personuppgifter och sekretess.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, gruppövningar och handledningar. Viss undervisning kan vara webbaserad. En viktig del av kunskapsinhämtning sker genom läsning av kurslitteratur och övrigt kursmaterial. Vidare ingår problembaserade grupparbeten.

Kursen ges vid vissa tillfällen som distanskurs. För sådana kurstillfällen ges särskild information om undervisningen inför kursstart.

Examination

Examination sker i tre moduler:

 1. Tentamen del I, 7,5 hp
 2. Redovisning, 3 hp
 3. Tentamen del II, 4,5 hp

och ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 15 hp.

Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. Den betygsskala som används i första examinationsmodulen är godkänd (G) och underkänd (U). Den betygsskala som används i andra och tredje examinationsmodulen är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Studenter som fått betyget Underkänd (U) på första eller tredje examinationsmodulen har möjlighet till omtentamen. Studenter som fått betyget U på den andra examinationsmodulen ges möjlighet att komplettera eller skriva en PM för ny prövning med reservation för att rättningen kan ta längre tid än 25 kalenderdagar. För betyget G på hela kursen krävs att deltagaren erhållit betyget G på samtliga examinationsmoduler. Betyget VG på hela kursen ges deltagare som dessutom erhållit betyget VG på examinationsmodul två eller tre.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Observera att institutionens kurser Handelsrättslig översiktskurs, Förvaltningsrättslig översiktskurs, Fastighetsrätt för samhällsplanerare samt Allmän rättskunskap och arbetsrätt kan användas i samma examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Björkman, Ulla; Lundin, Olle Kommunen och lagen: en introduktion

  Senaste upplaga,

  Obligatorisk

 • Hydén, Håkan; Hydén, Therese Rättsregler : en introduktion till juridiken

  Studentlitteratur,

  Alltid senaste upplaga gäller

  Obligatorisk

 • Lagbok

  Senaste upplaga

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lundell, Bengt; Strömberg, Håkan Allmän förvaltningsrätt

  Senaste upplaga,

  Obligatorisk

 • Lundell, Bengt; Strömberg, Håkan Speciell förvaltningsrätt

  Senaste upplaga,

  Obligatorisk

 • Material från institutionen, Instuderingsfrågor m m

  Se bibliotekets söktjänst

 • Strömberg, Håkan; Lundell, Bengt Handlingsoffentlighet och sekretess

  Trettonde upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Senaste upplaga gäller

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan