Kursplan för Introduktion till byggteknik

Introduction to Construction Engineering

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE439
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2017-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-01-20
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet A8/8)
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • beskriva några vanliga arbetsuppgifter för en byggingenjör,
 • redogöra översiktligt för byggprocessen,
 • reflektera över etiska förhållningssätt i relation till yrkesrollen,
 • skriva en enkel teknisk rapport,
 • redogöra för grundläggande begrepp och principer avseende hållbar utveckling.

Innehåll

Exempel från byggingenjörers arbetsmarknad. Rapportskrivning, informationssökning Lärande på universitetsnivå och studieteknik, pedagogiska programmets intentioner. Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder. Introduktion till etiska förhållningssätt och hållbar utveckling, jordens klimatsystem och klimatförändringar.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, seminarium och studiebesök.

Examination

Aktivt deltagande vid studiebesök och seminarier (2 hp) samt muntlig och skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Hansson, Bengt Byggledning : projektering

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  kap. 1,2,5,6

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dahlin, Jon-Erik Hållbar utveckling : en introduktion för ingenjörer

  Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Walla, Erik; Åbjörnsson, Leif Så skriver du bättre tekniska rapporter

  2., [omarb. och utök.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk