Kursplan för Byggnadstekniker i sten och trä

Building Technologies in Stone and Wood

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV749
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kulturvård G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-03-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-01-23
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2021
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 1b/1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b/1a1 och 1a2 eller Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A14/15) alternativt 15 hp kulturvård
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Byggnadsantikvarieprogrammet. Kursen går även att läsa som fristående kurs.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten
ha kunskap om och förståelse för

 • hur traditionella sten- och träbyggnadskonstruktioner kan studeras och analyseras utifrån materialtekniska, hantverksmässiga, byggnadshistoriska och byggnadsarkeologiska perspektiv,
 • sten- och träbyggnadstraditionen i Norden avseende historisk utveckling och arkitektur,
visa färdighet och förmåga att
 • analysera och bestämma de vanligast förekommande sten- och trämaterialen i byggnadskonstruktioner,
 • redogöra för de egenskaper som karaktäriserar respektive material,
 • analysera byggnadskonstruktioner i sten och trä i relation till hantverkets utförande,
kunna värdera och förhålla sig till
 • hur principer för restaurering och konservering av puts, sten och trä har utvecklats och förändrats över tid.

Innehåll

Kursen ger en grundläggande bild av användningen av sten-, mur- och träbyggandet ur ett arkitektur- och bebyggelsehistoriskt perspektiv. Kursen syftar även till att fördjupa bilden av sten och trä som byggnads- och konstruktionsmaterial i historisk tid fram till idag. Fokus ligger på sten- och träbyggnation i Sverige och Norden, men utblickar görs även till andra delar av världen.

Grundläggande materiallära ingår i kursen, där betoningen ligger dels på trä och träets egenskaper och tillväxtsätt (vedanatomi) samt dess nedbrytningsprocesser och dels på egenskaper hos sten, tegel, murbruk och puts. Principer och tekniker för restaurering och konservering av trä, sten och puts behandlas. För att kunna förstå byggnadsmaterialens egenskaper ingår praktiska moment i kursen. De praktiska övningarna syftar till att bekanta studenten med det byggnadshistoriska sten- och trähantverket. Hantverkets betydelse för byggnaders tradition och historia belyses i samband med kursens praktiska moment (hantverkslaborationer).

Undervisning

Syftet med undervisningen är att förmedla en bredare och ämnesöverskridande syn på kunskapsuppbyggnad kring traditionella och moderna byggnadstekniker i sten och trä. Undervisningen sker genom att kombinera föreläsningar och seminarier med övningar i fält och med hantverkslaborationer. De praktiska övningarna, fältstudierna och hantverkslaborationerna sker till stora delar genom handledning av erfarna hantverkare i syfte att fördjupa kunskapen om byggnaders tekniska, konstruktionsmässiga och hantverksmässiga karaktär. En hantverkslaboration kan innebära att studenten bränner kalk och tillverkar kalkbruk eller, utifrån en förlaga som dokumenterats, återskapar hela eller delar av en traditionell träbyggnadskonstruktion.

Examination

Examination sker genom skriftliga individuella uppgifter samt deltagande i de obligatoriska gruppmomenten, seminarierna och praktiska fältarbeten/studier (hantverkslaborationer). På kursen ges något av betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.