Kursplan för Historisk ekologi

Historical Ecology

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AR764
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Arkeologi A1N, Global miljöhistoria A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-10-14
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-03-09
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Kandidatexamen

 • Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mål

Efter genomförd kurs skall studenterna kunna:

 • kritiskt analysera relationer mellan människa och natur, både med avseende på dess fysiska resultat och dess representationer
 • kritiskt analysera historiedisciplinernas roll och metoder i förhållande till kunskap och representation av relationer mellan människa och natur
 • kontextualisera och exemplifiera olika konceptualiseringar av relationer mellan människa och natur
 • kontextualisera aktuella hållbarhetsproblem historiskt och utvärdera historiens roll för definitioner och perspektiv på hållbarhet

Innehåll

Klimatkrisen och de osäkra förhållandena i Anthropocene kräver nya sätt att representera och känna världen. Kursen gör det möjligt för eleverna att betrakta världen på ett relationellt sätt - ett tankesätt som är resultatet av miljöhistoria och historisk ekologi. Kursen ger en tvärvetenskaplig teoretisk och metodisk grund för vidare studier kring relationen mellan människa och natur i det förflutna och i nutid. Kursen börjar med en introduktion till historieteori och vetenskapsteori relevant för miljöhistoria och historisk ekologi som fält. Kursen erbjuder sedan konceptuella och praktiska exempel på en integrerad förståelse av människor och natur organiserad kring följande teman: tid, landskap, ekologi, materialitet, nätverk och system. Kursens utformning möjliggör en bättre förståelse av samverkan mellan människor och natur över tid, kopplingarna mellan det förflutna-nutid-framtiden och historiens roll för perspektiv på dagens hållbarhetsproblem.

Undervisning

Kursen är tvärvetenskaplig och riktad mot studenter i global miljöhistoria liksom studenter på avancerad nivå med olika studiebakgrund. Undervisningen bygger på studentaktivt lärande med gruppdiskussion av kurslitteratur, grupparbete och peer-to-peer-lärande. Dessa metoder kombineras med föreläsningar. Studenten ges under kursen möjlighet att specialisera sig på ett specifikt tema. Undervisningen sker på engelska.

Examination

Examination sker genom individuell inlämning av en akademisk text författad på engelska eller svenska. Aktivt deltagande på gruppseminarier och grupparbeten krävs för betyget godkänd. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.