Kursplan för Nationalekonomi C: Arbetsmarknadsekonomi

Economics C: Labour Economics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2NE771
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Nationalekonomi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-09-27
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-02-11
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Minst 52,5 hp från Nationalekonomi A och B samt 15 hp statistik.

 • Ansvarig institution: Nationalekonomiska institutionen

Mål

Kursens mål är att presentera grundläggande arbetsmarknadsteori med empiriska tillämpningar för svensk arbetsmarknad.

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

 • Förklara verbalt, grafiskt och matematiskt grundläggande arbetsmarknadsteori
 • Analysera konsekvenser av olika typer av offentlig politik för arbetsmarknaden
 • Tillämpa arbetsmarkandsteorin på svensk arbetsmarknad.

Innehåll

Arbetsmarknaden har stor betydelse för människors levnadsvillkor. Löner, sysselsättning och arbetslöshet bestäms i ett komplicerat samspel mellan individer, företag, organisationer och offentliga myndigheter. Arbetsmarknadsekonomi är det område inom nationalekonomi där detta samspel studeras.

Kursen presenterar modern arbetsmarknadsteori och fördjupande exempel från svensk och internationell forskning. Vi diskuterar bland annat:

 • Varför finns det arbetslöshet, och vad styr vilken lön en arbetstagare kan få? Hur påverkar socialförsäkringar, inkomstskatter och utbildningssystem vem som vill arbeta och hur mycket de vill arbeta?
 • Vilka faktorer bestämmer hur många personer ett företag vill anställa? Hur påverkas exempelvis efterfrågan av minimilöner och arbetsgivaravgifter? Kommer datorer och robotar att ta över våra jobb?
 • Hur kan olika typer av politik påverka individer och företag, och hur arbetsmarknaden fungerar som helhet? Hur påverkar invandring arbetsmarknaden, och vad styr hur väl migranter lyckas?

Kursen behandlar även samhällsfrågor nära kopplade till arbetsmarknaden såsom social rörlighet, skola, hälsa, brottslighet och familjebildning.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar.

Examination

Examinationen består av en skriftlig tentamen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Borjas, George J. Labor economics

  7. ed., international ed.: New York: cop. 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Arbetsmarknaden Björklund, Anders; Edin, Per-Anders; Fredriksson, Peter; Holmlund, Bertil; Wadensjö, Eskil

  4. uppl.: Stockholm: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan