Kursplan för Materialkännedom

Materials Knowledge

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE656
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  60 hp inom teknik

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra övergripande för olika materials egenskaper,
 • redogöra övergripande för vanliga tillverknings- och bearbetningsmetoder för olika material,
 • redogöra övergripande för designgränser för olika material,
 • använda IT-baserade informationskällor för att söka egenskaper för olika material,
 • genomföra ett rationellt materialval för enkla konstruktionssituationer.

Innehåll

Material från alla materialklasser, karakteristiska egenskaper såsom mekaniska, termiska, elektriska, optiska och kemiska egenskaper. Typiska användningsområden. Val av material för specifika konstruktioner. Vanliga framställningsmetoder, bearbetningsmetoder, ytbehandlingsmetoder och sammanfogningsmetoder.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier samt laborations- och hemuppgifter.

Ett materialvalsprojekt med skriftlig rapportredovisning ingår i vilket studenten ska ge förslag på material och lämpliga behandlingar/metoder för någon konstruktion vars kravprofil och toleranser ska matchas med materialets egenskaper och pris.

Examination

Laborations- och hemuppgifter (2hp). Skriftligt prov (3hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Hänvisningar till relevant litteratur, såsom länkar till web-sidor, artiklar och böcker, lämnas ut i samband med kursstart.