Kursplan för Den klassiska retorikens begrepp och idévärld

Classical Rhetoric: Ideas and Concepts

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV275
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Retorik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-05-10
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-02-17
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Uppfyllda krav för kandidatexamen.

 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig institution är Litteraturvetenskapliga institutionen.

Mål

Kursen syftar till att fördjupa den studerandes insikter i den klassiska retorikens idé och begreppsvärld. Förmågan att analysera och värdera begreppen i relation till deras kulturella och retorikhistoriska kontext tränas. Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

* redogöra för några av de centrala begreppens situering i den klassiska retorikens idévärld, inklusive deras förankring i de antika källorna

* kritiskt reflektera över begreppens uppkomst och tradering

* på en basal nivå identifiera begreppen i såväl deras grundform som böjd form i klassisk grekiska och latin

Innehåll

Den klassiska retorikens föreställningsvärld, begrepp och centrala idékomplex studeras med tyngdpunkt på antiken. Den studerande tränar sin förmåga att analysera och värdera historiska begrepp och relatera dem till deras historiska och kulturella kontext. I studierna inbegrips också en basal orientering i latin och klassisk grekiska med fokus på retorikens begreppsapparat.

Undervisning

Undervisningen genomförs i seminarieform. Om kursen ges som läskurs genomförs undervisningen i form av självstudier samt ett begränsat antal seminarier.

Examination

Studenterna examineras genom fullgörande av skriftliga och muntliga uppgifter. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.