Kursplan för Sweden's Economic and Social Development in the 19th and 20th Centuries

Sweden's Economic and Social Development in the 19th and 20th Centuries

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2EH371
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Ekonomisk historia G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-05-14
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet. Goda kunskaper i engelska rekommenderas.
 • Ansvarig institution: Ekonomisk-historiska institutionen

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna

 • redogöra övergripande för den svensk ekonomisk omvandling under perioden c. 1750-nutid.
 • redogör för innehåll och betydelse av begrepp som "den agrara revolutionen", "industrialisering" och "välfärdssamhälle" i en svensk kontext.
 • resonera kring betydelsen av ekonomiska, sociala och politiska faktorer för ekonomisk omvandling.

Innehåll

Kursen handlar om betydande förändringar inom svensk ekonomi och svenskt samhälle från c. 1750 till nutid och hur Sverige omvandlades från ett agrart samhälle till ett industriellt välfärdssamhälle. Under kursen diskuteras övergripande förklaringar till denna omvandling. Kursen omfattar också fördjupningar kring omvandlingen av finanssektor och storföretagande samt utvecklingen av en välfärdsstat och en "svensk modell".

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Undervisningen är på engelska.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020

Assigned by teacher ca 270 pp.