Kursplan för Historia i praktiken: Kunskap och politik

History in Action: Knowledge and Politics

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2EH352
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Ekonomisk historia G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-02-28
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-05-14
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: 90 hp varav minst 60 hp från Historikerprogrammet eller 60 hp ekonomisk historia, historia eller idé- och lärdomshistoria.
 • Ansvarig institution: Ekonomisk-historiska institutionen
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Historiska institutionen, Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Mål

problematisera begreppen kunskap och vetenskap utifrån historiska och vetenskapsteoretiska perspektiv.

 • redogöra för förhållandet mellan vetenskap och demokrati och hur det utvecklats över tid
 • redogöra för den svenska historikerkårens professionalisering och dess konsekvenser för historikernas roll i samhället
 • redogöra för den svenska statens användning av expertkunskap och dettas samband med olika styrningsformer
 • reflektera över och problematisera innebörden av begreppet kunskapssamhälle
 • uppvisa analytisk och kommunikativ förmåga i tal och skrift.

Innehåll

Syftet med kursen "Kunskap och politik" är att belysa de politiska dimensionerna av vetenskapen och de vetenskapliga dimensionerna av politiken under i första hand 1900-talet. Detta förutsätter en diskussion också av kunskapsteoretiska ställningstaganden och kunskapssyn, varför kursen inleds med att problematisera dessa områden. Den senare delen av kursen koncentrerar sig på frågan om relationen mellan vetenskap och demokrati. Ett traditionellt synsätt är att den moderna vetenskapen, som utvecklades bl.a. inom det s.k. forskningsuniversitetet som uppstod under 1800-talet, har varit intimt sammankopplad med det demokratiska politiska system som växte fram under samma tid. Historikerna hade, som vi ska se, länge ett förhållande till statsmakten som var mycket nära. Historievetenskapen fjärmade sig dock från det politiska beslutfattandet under första hälften av 1900-talet. I stället blev samhällsvetenskapen och naturvetenskapen allt viktigare som tillhandahållare av expertkunskap.

Ett exempel på en koppling mellan vetenskap och demokrati är det svenska utredningsväsendet som etablerades samtidigt med den allmänna rösträtten, strax efter första världskriget. I dag har synen på expertkunskap förändras betydligt, som ett led i introducerandet av nya styrformer och nya målsättningar för offentligt finansierad verksamhet. Detta har också haft konsekvenser för forskning som politikområde. Frågan är hur en mer instrumentell och ekonomiskt orienterad kunskapssyn påverkar demokratin och hur det påverkar de som ska tillhandahålla kunskapen?

Undervisning

Undervisningen består av seminarier samt ett studiebesök hos någon instans i det offentliga utredningsväsendet.

Examination

Kursen examineras genom aktivt seminariedeltagande samt genom en skriftlig PM.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Sismondo, Sergio An introduction to science and technology studies

  Malden, Mass.: Blackwell Pub., 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Zander, Ulf Fornstora dagar, moderna tider : bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte

  Lund: Nordic Academic Press, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Andersson, Jenny The library and the workshop : social democracy and capitalism in the knowledge age

  Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • MacKenzie, Donald A.; Muniesa, Fabian; Siu, Lucia Do economists make markets? : on the performativity of economics

  Princeton: Princeton University Press, cop. 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kitcher, Philip Science in a democratic society

  Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar enl. lärarens anvisningar