Kursplan för Ekonomisk historia B: Vetenskapligt skrivande

Economic History B: Writing an Academic Paper

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2EH341
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Ekonomisk historia G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-02-17
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-05-14
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: 30 hp ekonomisk historia eller Historia A eller Idé- och lärdomshistoria A eller Frågor till det förflutna. Introduktion till historiska studier, 30 hp, eller Samhällsvetenskaplig grundkurs, 30 hp.
 • Ansvarig institution: Ekonomisk-historiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Denna kurs kan ingå i samhällsvetarprogrammet, ekonomprogrammet och lärarprogrammet 140-220 poäng samt lärarprogrammet 210/330 högskolepoäng vid Uppsala universitet. Hela B-kursen ingår också som Ekonomisk-historisk inriktning (mom 5-8) i Historia AB 60 högskolepoäng. Den kan också läsas som fristående kurs. Kursplanen är godkänd av Ekonomisk-historiska institutionens styrelse.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • urskilja hur teori/hypoteser, empiriska påståenden och empiriskt underlag är kopplade till varandra i en vetenskaplig text
 • identifiera olika typer av förklaringar samt bedöma deras svaga respektive starka sidor
 • redogöra för vad som menas med källkritik samt praktiskt tillämpa dess huvudregler
 • självständigt samla in data och sammanställa tabeller och diagram, beräkna central- och spridningsmått samt konstruera index
 • tolka kvantitativ information som redovisas i någon av de former som nämns i föregående mål
 • genomföra en begränsad, väl sammanhållen vetenskaplig undersökning företrädesvis baserad på primärt källmaterial samt avrapportera denna i en mindre uppsats som uppfyller formella kriterier på vetenskapligt författande
 • vid uppsatsseminarium försvara sin uppsats, opponera på uppsats som annan student skrivit samt aktivt delta i seminariediskussioner rörande olika delar av uppsatsarbetet

Innehåll

Huvudsyftet med denna kurs är att studenterna ska tillägna sig de färdigheter och den kompetens som krävs för att skriva en vetenskaplig uppsats av mindre omfång. Kursen är uppdelad i två moment. I det första ges grundläggande undervisning i ekonomisk-historisk arbetsmetod. Vissa vetenskapsteoretiska spörsmål behandlas, exempelvis frågan om hur empiriska påståenden (slutsatser) skall göras relevanta, liksom frågan om olika sätt att förklara historiska förlopp. Stor vikt läggs också vid att öva färdighet i källkritik. Dessutom introduceras centrala statistiska begrepp som medelvärde, median, standardavvikelse, fraktiler och index. Studenterna får öva sig i att tolka tabeller och diagram samt att med hjälp av kalkylprogrammet EXCEL beskriva kvantitativa data med grafiska och numeriska redovisningssätt.

Det andra momentet består huvudsakligen av enskilt arbete med uppsatsen, färdigställande och försvar av denna samt opposition på annan uppsats. Inledningsvis presenteras de formella kraven för uppsatser, skrivprocessen analyseras och studenterna får tillfälle att öva sig i informationssökning.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, handledda övningar vid dator samt individuell uppsatshandledning.

Examination

Moment 1 examineras genom aktivt seminariedeltagande och lösande av hemuppgifter. På moment 2 ligger studentens egen uppsats, försvaret av denna, oppositionen på annan uppsats samt aktivt seminariedeltagande till grund för examinationen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Moment 1. Ekonomisk-historisk metod, 7,5 högskolepoäng

 • Jarrick, Arne; Söderberg, Johan; Stockholms universitet. Ekonomisk-historiska institutionen, Praktisk historieteori.

  4. uppl.: Stockholm: Ekonomisk-historiska institutionen., 2001

  Urval ca 130 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Körner, Svante; Wahlgren, Lars Praktisk statistik.

  3. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar enl. lärares anvisningar 600 s.

Totalt ca 1 000 s.

Moment 2. Uppgiftsövningar (uppsats), 7,5 högskolepoäng

Samtliga uppsatser som studenter inom gruppen färdigställt för ventilering.

Referenslitteratur

 • Jarrick, Arne; Josephson, Olle Från tanke till text : en språkhandbok för uppsatsskrivande studenter

  2., [översedda]uppl.: Lund: Studentlitteratur, 1996

  Se bibliotekets söktjänst