Kursplan för Ekonomisk historia B: Industrialisering, globalisering och företagande 1800-2000

Economic History B: Industrialisation, Globalisation and Enterprise 1800-2000

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2EH334
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Ekonomisk historia G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-03-14
 • Inrättad av: Ekonomisk-historiska institutionens styrelse
 • Reviderad: 2018-05-14
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: 30 hp ekonomisk historia eller Historia A, 30 hp, eller Idé- och lärdomshistoria A, 30 hp, eller Frågor till det förflutna. Introduktion till historiska studier, 30 hp, eller Samhällsvetenskaplig grundkurs, 30 hp.
 • Ansvarig institution: Ekonomisk-historiska institutionen

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • analysera industrialiseringsprocesser i olika länder under perioden 1800-2000 utifrån relevanta sociala, politiska och ekonomiska faktorer,
 • problematisera resonemang om ekonomiska och politiska drivkrafter bakom långsiktiga globala utvecklingsprocesser,
 • analysera företagandets historiska utveckling under perioden 1800-2000 i relation till samhällelig omvandling i olika nationella kontexter,
 • problematisera hushållets roll i den ekonomiska omvandlingen,
 • visa medvetenhet om att valet av angreppssätt och metod påverkar resultatet av vetenskapliga framställningar,
 • självständigt formulera och diskutera avgränsade och undersökningsbara vetenskapliga problem med utgångspunkt i kursens innehåll.

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper kring drivkrafter och effekter för den ekonomiska omvandlingen från ca 1800 och framåt. Syftet är att problematisera företeelser som industrialisering, globalisering, företagande samt enskilda och kollektiva aktörers incitament för ekonomisk verksamhet. Olika synsätt på vad som är drivkrafter bakom ekonomisk omvandling tas upp och skall kunna användas aktivt av studenterna. Drivkrafter som står i fokus är sociala, politiska och ekonomiska faktorer. Exempel från olika regioner, nationer och världsdelar diskuteras och värderas för att skapa förmåga att problematisera både reella och ideologiska förutsättningar för ekonomisk omvandling.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom muntlig examination individuellt och i grupp på seminarier samt kortare och längre skriftliga inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Vries, Jan de The industrious revolution : consumer behavior and the household economy, 1650 to the present

  Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pomeranz, Kenneth The great divergence: China, Europa, and the making of the modern world economy

  Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Williamson, Jeffrey G. Trade and poverty : when the Third World fell behind

  Cambridge, Mass.: MIT Press, c2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Piore, Michael J.; Sabel, Charles F. The second industrial divide : possibilities for prosperity

  New York: Basic Books, cop. 1984

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schön, Lennart Tankar om cykler : perspektiv på ekonomin, historien och framtiden

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Piketty, Thomas Goldhammer, Arthur Capital in the twenty-first century

  Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Prasad, Monica The land of too much : American abundance and the paradox of poverty

  Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Humphries, Jane Childhood and child labour in the British industrial revolution

  Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk