Kursplan för Informationssystem och systemvetenskaplig metod

Information Systems Fundamentals

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IS219
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Informationssystem G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-03-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-02-27
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • beskriva den roll, ämnet informationssystem har i akademi och samhälle,
 • förklara grundläggande principer för affärsutveckling och utveckling av informationssystem och dess ingående delar,
 • redogöra övergripande för relationen mellan systemutveckling och kunskapsutveckling inom ämnet informationssystem.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • planera, genomföra och analysera intervjuer i syfte att förstå verksamhetsbehov i samband med utveckling av informationssystem,
 • formulera krav på digitala informationssystem,
 • skapa grundläggande konceptuella modeller av verksamhet och digitala informationssystem,
 • planera för mål- respektive kriteriebaserad utvärdering av IT-system.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • söka och kritiskt värdera källor inom området informationssystem,
 • argumentera muntligen och skriftligen med en tydlig spårbarhet till litteratur och insamlad data.

Innehåll

Kursen introducerar grundläggande begrepp inom ämnet informationssystem, IT-system, verksamhets- och systemutveckling, inklusive konceptuella modeller och designforskning. Systemvetarrollen samt metoders betydelse för verksamhets- och systemutveckling introduceras. Hur kunskapsutveckling sker inom ämnet samt var forskningsresultat publiceras tas också upp. Studenterna genomför intervjuer för att utreda verksamhetsproblem och med utgångspunkt från resultaten och litteraturen planerar utvärdering av ett IT-system utifrån verksamhetsmål och kriterier för utvärdering.

De teoretiska kunskaperna i informationssystem och systemvetenskaplig metod samt verksamhets- och systemutveckling används till att modellera användningen av digitala resurser för att lösa utmaningar och skapa möjligheter för affärsutveckling och konkretisera innebörden av digitalisering.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar, seminarier, grupparbete och laborationer.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Artiklar och fallstudier.