Kursplan för Medie- och kommunikationsvetenskap A: Centrala begrepp i medier, kommunikation och journalistik

Media and Communication Studies A: Key Concepts in Media, Communication and Journalism

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IV161
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-11-24
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-02-27
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • redogöra för huvudsakliga temaområden, nationellt och internationellt, samt centrala begrepp inom mediestudier, organisationskommunikationsstudier och journalistikstudier.
 • beskriva kommunikationens konstituerande roll i organisationer och mediernas och journalistikens roll i nutida samhällen,
 • beskriva mediernas, journalistikens och organisationskommunikationens historiska utveckling,
 • översiktligt redogöra för olika teoretiska perspektiv inom fälten mediestudier, organisationskommunikationsstudier och journalistikstudier,
 • beskriva och reflektera över roller och arbetsvillkor inom olika typer av yrken inom områdena medier, organisationskommunikation och journalistik,
 • redogöra för grundläggande rättsregler samt etiska regler och förhållningsätt inom medie- och kommunikationsområdet.
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
 • analysera och diskutera aktuella problem och debatter/diskussioner inom områdena organisationskommunikation, medier och journalistikstudier,
 • planera, genomföra och kommunicera - muntligt och skriftligt - mindre undersökningar inom områdena medier, organisationskommunikation och journalistikstudier genom insamling, sammanställning och analys av relevant information.
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
 • redovisa och diskutera väsentliga sociala konsekvenser av medier, journalistik och organisationskommunikation,
 • reflektera över etiska problem och utmaningar för praktiker inom områdena medier, kommunikation och journalistik.

Innehåll

Syftet med kursen är att ge en överblick över centrala begrepp och teman inom tre delområden av medie- och kommunikationsvetenskap: mediestudier, organisationskommunikationsstudier och journalistikstudier. Kursen är indelad i tre moduler, var och en ger en tre veckor lång introduktion till respektive spår/inriktning. Ett inledande moment ger en grundläggande överblick över området genom att skissera den "stora bilden" och identifiera inbördes förhållanden mellan medier, organisationskommunikation och journalistik, innan studenterna bekantar sig med särdragen inom respektive inriktning.

Del 1: Introduktion till mediestudier
Denna del ger en introduktion till området mediestudier. Centrala begrepp (t.ex. medier, medialisering, medielogik, medieekologi) och övergripande teman i mediestudier introduceras. Det ger studenterna en första exponering för mediernas historia, redogörelse för utvecklingen av lokala, nationella och globala medier och mediernas politiska, ekonomiska, kulturella och sociala roller i olika samhällen vid olika tidsperioder. Den här delen fokuserar både på traditionella medier och på digitala och nyare former av medier samt vilka betydelser de har i dagens samhälle och i människors vardag. Momentet innehåller en tillämpad del där studenterna får möjlighet att beskriva, analysera och reflektera över villkor för yrkesverksamhet inom medieområdet samt får en inblick i yrkesutövande inom området.

Del 2: Introduktion till organisationskommunikationsstudier
Denna del ger en översikt över organisationskommunikationsstudier i allmänhet och ger en introduktion till kommunikationens konstituerande roll i organisationer i synnerhet. Kommunikationens roll belyses ur olika perspektiv. Den ger en översikt över den historiska utvecklingen av förhållandet mellan kommunikation, organisering och organisation samt presenterar centrala begrepp inom organisationskommunikation. Momentet innehåller en tillämpad del där studenterna får en inblick i yrkesutövning och organisationers kommunikationsarbete.

Del 3: Introduktion till journalistikstudier
Denna del ger en introduktion till centrala begrepp och huvudteman inom fältet journalistikstudier genom att behandla en rad frågor: Vad är nyheter? Var kommer nyheter ifrån? Vilka är nyheternas publik? Vad är journalistik? Varför är journalistik viktigt för samhället? Den ger studenterna en första exponering för journalistikens roller i dagens samhälle. Den innehåller också grundläggande undervisning om yttrandefrihetsfrågor, medierätt och etiska regler och förhållningssätt. Den introducerar begrepp som ansvarighet (accountability), diskuterar hur medier journalistik och nyheter tar upp, medierar och representerar sociala relationer och institutioner. Momentet innehåller även en tillämpad del som ger en inblick i yrkesutövningen som journalist.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops kombineras med individuella uppgifter och grupparbeten.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska moment, inklusive individuella uppgifter och grupparbeten samt skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Funcke, Nils Att publicera : etik och juridik för journalister och publicister

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Griffin, Emory A.; Ledbetter, Andrew; Sparks, Glenn A first look at communication theory

  Tenth edition.: New York, NY: McGraw-Hill Education, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Häger, Björn Reporter : en grundbok i journalistik

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Karlsson, Michael; Strömbäck, Jesper Handbok i journalistikforskning

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Miller, Katherine Organizational communication : approaches and processes

  7. edition: Stamford, CT: Wadsworth Cengage Learning, cop. 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Olsson, Tobias Sociala medier : vetenskapliga perspektiv

  Första upplagan: Malmö: Gleerups, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Weibull, Lennart; Wadbring, Ingela Det svenska medielandskapet - Traditionella och sociala medier i samspel och konkurrens

  2 uppl.: Liber, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bengtsson, Stina; Ericson, Staffan; Stiernstedt, Fredrik Medievetenskapens idétraditioner

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Bokkapitel och artiklar tillkommer.
Artiklar ur referenslitteratur online (max 100 sidor)

Versioner av litteraturlistan