Kursplan för Medie- och kommunikationsvetenskap A: Introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap

Media and Communication Studies A: Introduction to Media and Communication Studies

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IV160
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-11-24
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-02-27
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i kandidatprogrammet för medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik.

Mål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskaper och förståelse

 • redogöra för tidigare och nuvarande uppfattningar om begreppet kommunikation och olika kommunikationsmodeller/teorier om kommunikation,
 • beskriva de samhälls- och kulturteoretiska ramar för studiet av kommunikation som presenteras inom kursen,
 • översiktligt redogöra för ämnet medie- och kommunikationsvetenskaps framväxt, omfång/bredd och relationer till andra ämnen inom samhällsvetenskap och humaniora,
Färdighet och förmåga
 • använda sig av bibliotek och digitala resurser som stöd för kunskapsproduktion inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap,
 • genomföra en minde litteraturbaserad undersökning inom medie- och kommunikationsvetenskap.
 • använda sig av vetenskapligt språk på grundläggande nivå,
 • delta aktivt i grupparbeten och bidra till gruppens arbetsuppgifter samt löpande bidra till organisering av gruppens arbete och dess målsättningar,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • resonera om hur olika teorier om kommunikation bidrar till olika syn på hur kommunikation fungerar mellan människor och i samhället.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till praktiker, utmaningar, teorier och metoder inom medie- och kommunikationsvetenskap och de tre fälten mediestudier, kommunikationsstudier och journalistikstudier i ett samhälls- och kulturteoretiskt sammanhang.

Kommunikation, som begrepp och praktik, står i fokus för kursen. Vad är kommunikation och hur kommunicerar man? Ämnet medie- och kommunikationsvetenskap - dess historia, omfång och relationer till andra näraliggande ämnen - studeras vidare. Kursen erbjuder också en samhällsvetenskaplig och kulturvetenskaplig utblick för studiet av kommunikation. Aktuella förändringar och utmaningar som hänger samman med kommunikation presenteras och diskuteras under kursen.

Kursen ger även en kort introduktion till akademiska studier inom samhällsvetenskap och humaniora samt grunder i vetenskapligt tänkande, skrivande och undersökning. Kursen avslutas med ett undersökningsprojekt.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops kombineras med individuella uppgifter och grupparbeten. Seminarier och workshops är alltid obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska moment, inklusiver individuella uppgifter och grupparbeten samt skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Medielandskap & mediekultur : en introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap Bolin, Göran; Bengtsson, Stina; Forsman, Michael; Jakobsson, Peter; Johansson, Sofia; Ståhlberg, Per

  Liber, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Couldry, Nick Sjösten, Lisa Medier och deras roll i våra liv

  Studentlitteratur AB, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Griffin, Emory A.; Ledbetter, Andrew; Sparks, Glenn A first look at communication theory

  Tenth edition.: New York, NY: McGraw-Hill Education, [2019]

  Valda kapitel.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hyvönen, Mats; Snickars, Pelle; Vesterlund, Per Massmedieproblem : mediestudiets formering [Elektronisk resurs]

  Lund: Mediehistoria, Lunds universitet, 2016-04-01T00:00:00+02:00

  Valda kapitel.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sohlberg, Peter; Sohlberg, Britt-Marie Kunskapens former : vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik

  Fjärde upplagan: Stockholm: Liber, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Strömquist, Siv Konsten att tala och skriva, 7 uppl

  7 uppl.: Gleerups Utbildning AB, 2021

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Karlsson, Ola Svenska skrivregler

  Fjärde upplagan: Stockholm: Liber, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thurén, Torsten; Werner, Jack Källkritik

  Fjärde upplagan: Stockholm: Liber, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar och bokkapitel, max 100 sidor

Rekommenderad litteratur

 • Bergman, Marina; Israelsson, Britt-Marie Att studera på högskolan : studieteknik och motivation på vägen

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan