Kursplan för Praktisk filosofi A

Practical Philosophy A

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FP006
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Praktisk filosofi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-03-10
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 31, 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten:

 • kunna använda de begrepp och distinktioner som är nödvändiga för att kritiskt granska och ta ställning till argument
 • kunna läsa och förstå text som innehåller någon grad av formalisering av argument
 • kunna redogöra för några centrala praktisk-filosofiska problem
 • kunna analysera och kritiskt granska centrala normativa och värdemässiga frågor
 • kunna ge en systematisk behandling av vissa problem inom moralfilosofi
 • ha grundläggande kunskaper om värdeteori, normativa system och deras tillämpningar
 • kunna antingen redogöra för huvuddragen i modern politisk filosofi och dithörande centrala frågor kring rättvisa, gällande rätt och rättigheter eller kunna redogöra för de centrala metafysiska frågeställningarna inom praktisk filosofi

Innehåll

Kursen består av följande delar: Kritiskt tänkande 7,5 hp, Etik 7,5 hp, Värdeteori 7,5 hp samt en av kurserna Politisk filosofi 7,5 hp eller Metafysik 7,5 hp.

Programstudenter (Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys) läser Tillämpad etik i stället för Värdeteori.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Examination

Varje del av kursen examineras separat. Examinationen på delarna Kritiskt tänkande, Etik och Värdeteori består i skriftlig salstentamen och examinationen på Metafysik och Tillämpad etik i skriftlig hemtentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan. t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Studenter som tidigare läst delkursen Kritiskt tänkande (eller motsvarande) inom Teoretisk filosofi A ska istället för delkursen Kritiskt tänkande läsa delkursen Uppsatskurs 1 7,5 hp som ges i form av en läskurs.

Studenter som tidigare läst delkursen Metafysik (eller motsvarande) inom Teoretisk filosofi A ska istället för delkursen Metafysik läsa delkursen Uppsatskurs 2 7,5 hp som ges i form av en läskurs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kritiskt tänkande

 • Bowell, Tracy; Kemp, Gary; Cowan, Robert Critical thinking : a concise guide

  Fifth edition.: London: Routledge, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

Etik

 • Shafer-Landau, Russ The ethical life : fundamental readings in ethics and moral problems

  Fourth edition.: New York: Oxford University Press, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Shafer-Landau, Russ The fundamentals of ethics

  Fourth edition: Oxford University Press, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

Värdeteori

Politisk filosofi

Metafysik

 • Carroll, John W.; Markosian, Ned An introduction to metaphysics

  Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Conee, Earl Brink; Sider, Theodore Riddles of existence : a guided tour of metaphysics

  New edition.: Oxford, United Kingdom: Clarendon Press, 2014.

  Se bibliotekets söktjänst