Kursplan för Spanska för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet

Spanish for Teachers in Years 7-9, 45 credits (1-45). Included in the Teacher Initiative

Kursplan

 • 45 högskolepoäng
 • Kurskod: 8LF016
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik GXX

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-03-27
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 30, 2020
 • Behörighet: Anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Mål

Kursen syftar till att den kursdeltagaren utvecklar goda kunskaper inom ämnesområdena spanska och spanskundervisning. Deltagaren skall även utveckla förmåga att koppla teoribildningar inom språkdidaktik samt ämnesstudier i spanska till praktisk tillämpning i undervisningen.

Efter genomgången kurs förväntas kursdeltagaren ha förvärvat sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att arbeta som lärare i spanska inom grundskolans årskurser 7-9.

Delkurs 1 - Produktiva språkfärdigheter, 7,5 högskolepoäng
Delkursens övergripande mål är att kursdeltagaren utvecklar grundläggande kunskaper om det spanska språkets uppbyggnad och bruk samt en ökad förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på spanska.

Efter genomgången delkurs förväntas kursdeltagaren kunna:

 • läsa, tillgodogöra sig och skriftligt kommentera innehållet i faktatexter, tidningar, tidskrifter samt digitala publikationer av olika slag
 • visa grundläggande kunskaper om språkets strukturer, fonetik, lexikon samt geografisk och social variation
 • använda sig av korrekt grammatik och ett varierat ordförråd i sin egen muntliga och skriftliga produktion
 • visa medvetenhet om grammatiska fenomen i spanska samt förklara strukturella skillnader mellan spanska och svenska
 • tillgodogöra sig och muntligt kommentera innehållet i media och film som visar olika register av den talade spanskan
 • reflektera över språkets grammatik och dialektala variation i relation till språkundervisningen.

Delkurs 2 - Spanska som skolämne, teori och praktik, 7,5 högskolepoäng
Delkursens övergripande mål är att kursdeltagaren utvecklar goda kunskaper inom ämnesområdena spanska som skolämne och spanska som ett främmande språk. Kursdeltagaren skall även utveckla förmåga att koppla språkdidaktiska teorier samt befintliga kunskaper i spanska till praktisk tillämpning i undervisningen.

Efter genomgången delkurs förväntas kursdeltagaren kunna:
 • visa kunskaper om centrala teoribildningar inom språklärande och deras betydelse för undervisning i spanska som modernt språk
 • visa goda kunskaper om skolans aktuella styrdokument med särskilt fokus på de moderna språkens kurs- och ämnesplaner
 • diskutera och reflektera över språkdidaktiska frågeställningar som rör undervisningens innehåll och arbetsformer i relation till elever och skolans aktuella styrdokument
 • visa kunskaper om Gemensam europeisk referensram för språk (GERS) och förmåga att göra relevanta bedömningar av elevers språkfärdigheter i relation till GERS och till skolans styrdokument
 • analysera och kritiskt granska olika typer av läromedel för undervisning i spanska som modernt språk ur ett språkdidaktiskt perspektiv och i relation till undervisningens kommunikativa mål
 • visa förmåga att inom givna tidsramar producera eget undervisningsmaterial med utgångspunkt i kurs- och ämnesplaner i moderna språk.

Delkurs 3 - Kultur och samhälle i spanskundervisningen, 7,5 högskolepoäng
Delkursens övergripande mål är att kursdeltagaren utvecklar kunskaper om den spanskspråkiga världens kultur och samhälle. Deltagaren förväntas även utveckla självständighet i användningen av kulturinnehåll i spanskundervisningen.

Efter genomgången delkurs förväntas kursdeltagaren kunna:
 • identifiera, redogöra för och diskutera aktuella kulturella, politiska och samhälleliga drag i den spanskspråkiga världen
 • redogöra för sociokulturella aspekter i olika spansktalande områden samt reflektera över betydelsen av dessa aspekter för spanskundervisningen
 • utveckla förståelse för frågor som rör hållbar utveckling, kulturmöten, genus och etnicitet i den spanskspråkiga världen
 • visa grundläggande kunskaper om den spanskspråkiga världens dialektala varianter och reflektera över språkets variation i relation till undervisningen
 • visa förmåga att inom givna tidsramar självständigt välja relevant innehåll och arbetssätt för integrerandet av kultur i spanskundervisningen.
Delkurs 4 - Modern spanskspråkig litteratur och film, 7,5 högskolepoäng
Delkursens övergripande mål är att kursdeltagaren utvecklar kunskaper om modern spanskspråkig litteratur och film samt en förmåga att relatera litterära texter och filmer till ett historiskt och sociokulturellt sammanhang.

Efter genomgången kurs förväntas kursdeltagaren kunna:
 • tillgodogöra sig och tolka innehållet i olika typer av litterära texter och filmer
 • visa förståelse för modern spanskspråkig litteratur och film genom att såväl muntligt som skriftligt sätta litterära texter och filmer i ett historiskt och sociokulturellt sammanhang
 • analysera uttryck och stilistiska aspekter i skönlitterära texter och filmer med hjälp av grundläggande litteratur- och filmvetenskapliga begrepp
 • visa förmåga att självständigt välja relevant innehåll och arbetssätt för integrerandet av litterära texter och filmer i språkundervisningen.
Delkurs 5 - Grammatikens roll i spanskundervisningen, 7,5 högskolepoäng
Delkursens övergripande mål är att kursdeltagaren utvecklar goda kunskaper inom ämnesområdet spansk grammatik och dess roll i undervisningen. Deltagaren skall även uppnå en ökad ämnesdidaktisk kompetens, vilken inbegriper att koppla språkdidaktiska teorier samt ämneskunskaper till praktisk tillämpning i undervisningen.

Efter genomgången delkurs förväntas kursdeltagaren kunna:
 • visa goda kunskaper i spansk grammatik och språkets syntaktiska, fonetisk-fonologiska och lexikala variation i olika spansktalande områden
 • visa kunskaper om centrala teoribildningar inom grammatik ur ett lärandeperspektiv och deras betydelse för undervisning i spanska som främmande språk
 • identifiera, analysera och redogöra för det spanska språkets grammatiska fenomen vid inlärning av spanska som främmande språk samt reflektera över betydelsen av dessa för undervisningen
 • författa texter i olika kommunikativa och didaktiska syften på en grammatiskt och lexikaliskt korrekt spanska samt visa på variation och enhetlighet i den egna skriftliga produktionen
 • visa goda kunskaper om strukturella skillnader mellan spanska och svenska
 • analysera och kritiskt granska olika typer av läromedel för grammatikundervisning i spanskämnet ur språkdidaktiska perspektiv och i relation till undervisningens kommunikativa mål·
 • visa förmåga att inom givna tidsramar producera eget undervisningsmaterial med utgångspunkt i kurs- och ämnesplaner i moderna språk och relatera val av innehåll och arbetssätt till kursens teoretiska ramar.

Delkurs 6 - Tillämpad språkvetenskap, 7,5 högskolepoäng
Delkursens övergripande mål är att kursdeltagaren utvecklar kunskaper om tillämpad språkvetenskap. Deltagaren skall även utveckla förmåga att koppla språkvetenskapliga teorier samt sina kunskaper i spanska till praktisk tillämpning i språkundervisningen.

Efter genomgången delkurs förväntas kursdeltagaren kunna:
 • visa goda insikter inom teorier om andraspråksinlärning med fokus på inlärning respektive undervisning av spanska som främmande språk
 • visa förmåga att tillgodogöra sig innehållet i framställningar inom området tillämpad språkvetenskap samt att diskutera språkundervisningens vetenskapliga bas
 • skriva texter i olika kommunikativa och didaktiska syften på akademisk spanska
 • visa förmåga att tillämpa centrala begrepp och metoder inom tillämpad språkvetenskap i analysen av elevers muntliga och skriftliga produktion
 • visa förmåga att formulera och diskutera en relevant frågeställning inom ett avgränsat problemområde som är relaterat till undervisning i spanska.

Innehåll

Kursen består av sex delkurser som omfattar ämnesstudier i spanska och ämnesdidaktik med fokus på undervisning i grundskolan.

Delkurs 1 - Produktiva språkfärdigheter, 7,5 högskolepoäng
Delkursen utgör en introduktion i det spanska språkets grammatik och dess syntaktiska, fonetisk-fonologiska och lexikala variation med fokus på kursdeltagarens kommunikativa förmåga i tal och skrift. Genom en teoretisk genomgång av den spanska basgrammatiken samt olika typer av skriftliga och muntliga uppgifter läggs grunden för en ökad förmåga att producera egna texter i olika kommunikativa syften; vilket inbegriper även presentationsteknik och muntlig framställning. Analys av olika texter och digitala material används för att kursdeltagaren ska utveckla sin språkliga medvetenhet i fråga om språkets dialektala variation. I delkursen ingår även ett studium av grundläggande skillnader mellan svenska och spanska. Ytterligare ett arbetsområde som behandlas är grammatikens roll i spanskundervisningen på grundskolenivå.

Delkurs 2 - Spanska som skolämne, teori och praktik, 7,5 högskolepoäng
Delkursen utgör en introduktion till spanska som skolämne och behandlar undervisningens innehåll och form i relation till skolans styrdokument och målgruppens förutsättningar för språklärande ur språkdidaktiska perspektiv. I delkursen presenteras och diskuteras centrala teorier om språkinlärning i allmänhet och om spanska som främmande språk i synnerhet, med fokus på dess tillämpning i aktuellt skolsammanhang. I ett vidare perspektiv studeras Gemensam europeisk referensram för språk (GERS). Europarådets referensnivåer jämförs med den svenska skolans kurs- och ämnesplaner i moderna språk, i synnerhet spanska. Delkursen ger tillfälle att tillämpa Europarådets referensnivåer vid bedömning av elevers språkfärdighet. Dessutom granskas och diskuteras olika typer av bedömning och betygssättning. I delkursen behandlas också lärarens digitala kompetens och IKT som resurs för elevens lärande. Olika typer av läromedel analyseras ur ett språkdidaktiskt perspektiv och deltagarna får tillfälle att producera eget material för undervisning i spanska.

Delkurs 3 - Kultur och samhälle i spanskundervisningen, 7,5 högskolepoäng
Delkursen behandlar aktuella kultur- och samhällsfrågor i spansktalande länder med fokus på tillämpning i undervisningen. Delkursen inriktas huvudsakligen på samhällsutvecklingen i den spanskspråkiga världen under de senaste åren. I undervisningen används sakprosatexter och tidningsartiklar samt diverse audiovisuella material som behandlas ur historiska, sociopolitiska och kulturella perspektiv. I delkursens praktiska del ligger fokus på användning av bl.a. litteratur, film, musik och digital media som verktyg för att behandla omvärldskunskap och kulturella fenomen i spanskundervisningen. Deltagarna ges möjlighet att tillämpa sina kunskaper genom att utveckla och presentera didaktiska upplägg för att integrera kultur- och samhällsfrågor i sin egen undervisning. Ytterligare ett moment i delkursen ägnas åt den kulturella variationen i den spanskspråkiga världen, varvid diskussion kring språkliga, kulturella och sociala skillnader sker med utgångspunkt i begreppen språklig variation och interkulturell kompetens. Frågor som rör demokrati, etnicitet, genus och mänskliga rättigheter i den spanskspråkiga världen behandlas ur didaktiska perspektiv.

Delkurs 4 - Modern spanskspråkig litteratur och film, 7,5 högskolepoäng
Delkursen omfattar studier i modern spanskspråkig litteratur och film med fokus på det sena 1900-talet och 2000-talet. I undervisningen används ett urval av spanskspråkiga skönlitterära verk och filmer samt diverse digitala material som behandlas ur historiska, sociopolitiska och kulturella perspektiv. I delkursen ingår analys av litterära texter och filmer med utgångspunkt i litteratur- och filmvetenskapliga begrepp. I delkursens praktiska del ligger fokus på användning av autentiska texter i form av bl.a. litteratur, film och musik som verktyg för att berika spanskundervisningen. Deltagarna ges möjlighet att tillämpa sina kunskaper genom att utveckla och presentera egna didaktiska upplägg där litteratur och film används i undervisningssyfte.

Delkurs 5 - Grammatikens roll i spanskundervisningen, 7,5 högskolepoäng
Delkursen utgör en fördjupning i det spanska språkets grammatik dess syntaktiska, fonetisk fonologiska och lexikala variation med fokus på grammatikens roll i spanskundervisningen. Genom en systematisk genomgång av spanskans grammatiska uppbyggnad läggs grunden för utveckling av kursdeltagarnas språkliga medvetenhet ifråga om satsstruktur och förhållandena mellan syntaktisk form och semantisk mening. Olika typer av texter och digitala material, såsom nyhetstexter, opinionsartiklar, filmer och dokumentärer, analyseras med fokus på geografisk variation och olika register i tal och skrift. I delkursen presenteras och diskuteras centrala teorier om grammatik i språkundervisningen i allmänhet och om spanska som främmande språk i synnerhet, med fokus på grammatiska fenomen som erbjuder svårigheter vid inlärning; där ingår också den kontrastiva analysen av strukturella skillnader mellan spanska och svenska. Delkursen ger tillfälle att utveckla den egna skriftliga språkfärdigheten genom olika typer av skrivuppgifter, där stor vikt läggs på kommunikation och ämnesdidaktik. I delkursen ingår även att analysera olika typer av läromedel samt att producera eget material för att behandla grammatiska områden i spanskundervisningen.


Delkurs 6 - Tillämpad språkvetenskap, 7,5 högskolepoäng
Delkursen utgör en introduktion till tillämpad språkvetenskap med fokus på spanska som främmande språk, inklusive teoribildningar och aktuell forskning som rör lärande och undervisning inom området. Kursen är till viss del en fördjupning av det innehåll som behandlas i Spanska som skolämne - teori och praktik, 7,5 hp. Genom en genomgång av den tillämpade språkvetenskapens grundbegrepp och huvudsakliga vetenskapliga modeller läggs basen för att kursdeltagarna utvecklar språkvetenskapliga kunskaper och ett vetenskapligt förhållningssätt till språklärande respektive undervisning. I delkursen ingår analys av elevers muntliga och skriftliga produktion på målspråket i syfte att identifiera språkliga strukturer och funktioner som utgör svårigheter vid inlärning av spanska som främmande språk. Delkursen ger tillfälle att utveckla det egna akademiska skrivandet genom olika typer av skrivuppgifter, där stor vikt läggs på ämnesdidaktik, problembeskrivning och kritisk diskussion.

Undervisning

Kursen ges helt nätbaserad. Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels genom seminarier med obligatorisk närvaro där den studerande förväntas delta aktivt. Undervisnings- och examinationsspråk är spanska.

Examination

Delkursen examineras fortlöpande genom skriftliga examinationsuppgifter, muntliga redovisningar, aktivt deltagande i seminarier och nätbaserade gruppdiskussioner. I examinationen ingår även redovisning av egenproducerat undervisningsmaterial. Examination av vissa delkurser omfattar även skriftliga nätbaserade tentamen eller hemtentamen.
Som betygsskala används U-VG. För väl godkänt på hela kursen krävs betyget Väl godkänt på minst fyra delkurser.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Obligatorisk litteratur

Delkurs 1 - Produktiva språkfärdigheter

 • Fält, Gunnar Spansk grammatik för universitet och högskolor

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • VV., AA. Gramática básica del estudiante del espanol

  Barcelona: Difución, 2011

  Obligatorisk

Annat material: Nyhetsartiklar och digitala publikationer (100 s.)

Delkurs 2 - Spanska som skolämne - teori och praktik

Annat material: Kompendium innehållande dokument och artiklar (ca 200 s.)

Delkurs 3 - Kultur och samhälle i spanskundervisningen

Annat material: Kompendium innehållande dokument och artiklar (ca 300 s.) samt filmografi som anges vid kursstart.

Delkurs 4 - Modern spanskspråkig litteratur och film

 • Merino, José María Cien años de cuentos : (1898-1998) : antología del cuento español en castellano

  Madrid: Alfaguara, 1998

  S. 539-546.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cortázar, Julio Deshoras

  3. ed.: Madrid: Alfaguara, 1983

  S. 393-408.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Echeverría, Esteban El matadero

  Revista del Río de la Plata: periódico mensual de Historia y Literatura de América,

  https://ciudadseva.com

  Obligatorisk

 • Gámbaro, Griselda Gnutzmann, Rita Decir sí : La malasangre

  1. ed.: Madrid: Cátedra, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Monterroso, Augusto La rana que quería ser una rana auténtica

  Ciudad Seva, 1969

  https://ciudadseva.com

  Obligatorisk

 • Olsbu, Inger; Salkjelsvik, Kari S. Objetos perdidos: La literatura en la clase E/LE. Europa y Noruega

  Hispania, 91, 2008

  http://www.anpenorge.no

  Obligatorisk

 • Quiroga, Hiracio La gallina degollada. (Cuentos de locura de amor y de muerte)

  Ciudad Seva, 1917

  https://ciudadseva.com

  Obligatorisk

 • Rottenberg, D. ¿Será puro cuento? Algunas propuestas para enseñar literatura en las clases de español de la escuela sueca.

  Språklärarnas Riksförbund. Lingua, 2. ISSN 0023-6330, 2015

  S. 37-43.

  Obligatorisk

 • Valenzuela, Luisa Simetrías

  1. ed.: Barcelona: Plaza & Janes, 1997

  "Si esto es la vida, yo soy caperucita roja", s. 85-97.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Walsh, María Elena; Jacoboni, Silvia Zoo loco

  1964

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Annat material: Kompendium innehållande dokument och artiklar och didaktiskt material (ca 300 s.) samt filmografi som anges vid kursstart.

Delkurs 5 - Grammatikens roll i spanskundervisningen

Annat material: Kompendium innehållande dokument och artiklar (ca 200 s.)

Delkurs 6 - Tillämpad språkvetenskap

 • Baralo, Marta La adquisición del español como lengua extranjera

  Madrid: Arco/Libros, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Santos Gargallo, Isabel Lingüística aplicada a la enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera

  Madrid: Arco/Libros, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Reyes, Graciela El abecé de la pragmática

  7a ed.: Madrid: Arco/Libros SL, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Annat material: Kompendium innehållande dokument och artiklar (ca 200 s.)