Kursplan för Albanska A2

Albanian A2

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AL001
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-11-08
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-06
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2020
 • Behörighet:

  Albanska A1

 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Utbildningen syftar till att ge ökade praktiska och teoretiska kunskaper i det albanska språket och viss kännedom om albansk litteratur och albanska realia.

Efter avslutad kurs ska studenten:

* ha ökade praktiska och teoretiska kunskaper i det albanska språket

* ha viss kännedom om albansk litteratur och albanska realia

Innehåll

Kursen består av följande tre delkurser:

Delkurs 1. Skriftlig och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp

Delkursen innehåller moment för träning av den albanska formläran och syntaxen.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

* kunna översätta från svenska till albanska och omvänt med inriktning främst på vardagsspråkets ordförråd

* kunna i ökad utsträckning tala och uppfatta albanska

Delkurs 2. Text, 3 hp

Delkursen innehåller en genomgång av albanska texter. I textkursen ingår 30 normalsidor albansk skön- och facklitteratur efter fastställd lista.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

* ha viss kännedom om albansk litteratur

Delkurs 3. Realia, 4,5 hp

Delkursen innehåller en grundläggande genomgång av historia, geografi och politiska förhållanden i det albanska språkområdet. Albanskans relationer med andra indoeuropeiska språk studeras.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

* ha en grundläggande kännedom om historia, geografi och politiska förhållanden i det albanska språkområdet samt om albanskans relationer med andra indoeuropeiska språk.

Undervisning

Albanska A2 är en distanskurs. De studerande arbetar individuellt. Kunskapskontroll och handledning sker via elektronisk kommunikation. Tillgång till en Internetansluten dator är därför en förutsättning.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinationsmoment.

På delkurs 1 sker kunskapskontroll fortlöpande i samband med undervisningen (muntlig språkfärdighet) och genom inlämningsuppgifter och ett skriftligt slutprov (skriftlig språkfärdighet).

På delkurs 2 tillämpas både löpande examination av vissa moment i form av inlämnings- och redovisningsuppgifter och en skriftlig avslutande hemtentamen. Den löpande examinationen kan vara muntlig eller skriftlig och den kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för nätbaserade seminarier), eller vara sådan som studenten utför på egen hand. Detaljerad plan för sådana aktiviteter redovisas vid kursens början.

På delkurs 3 sker examination genom inlämningsuppgifter.

För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen Albanska A2 krävs att detta betyg erhållits på minst två delkurser, varav delkurs 1 skall ingå.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen är en breddningskurs och kan inte utgöra huvud- eller biområde i en kandidatexamen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Allt studiematerial kommer att tillhandahållas vid kursstart via lärplattform.