Kursplan för Hem- och konsumentkunskap för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet

Home and Consumer Studies for Teachers in Years 7-9, 45 credits (1-45). Included in the Teacher Initiative

Kursplan

 • 45 högskolepoäng
 • Kurskod: 8HK001
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-03-11
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 32, 2020
 • Behörighet: Lärarexamen samt huvudmannens godkännande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kostvetenskap

Mål

Moment 1: Introduktion till ämnet Hem- och konsumentkunskap
Efter genomgången kurs skall kursdeltagarna kunna:

 • Känna till samt analysera och tillämpa innehållet i de styrdokument som reglerar undervisningen i Hem- och konsumentkunskap i grundskolan och särskolan
 • Översiktligt känna till den ämnesdidaktiska forskningen i Hem- och konsumentkunskap
Moment 2: Näringslära och livsmedelsvetenskap I
Efter genomgången kurs skall kursdeltagarna kunna:
 • Redogöra för olika livsmedelsgruppers näringsmässiga betydelse och känna till hur kostintag kan värderas utifrån de Nordiska näringsrekommendationerna
 • Känna till hur myndigheter och andra institutioner arbetar kring kost och hälsa samt kunna tillämpa modeller och redskap som används i det hälsofrämjande arbetet
 • Tillämpa kunskaper om kost och hälsa utifrån barns och ungas behov
Moment 3: Matlagningsmetoder och hygien
Efter genomgången kurs skall kursdeltagarna kunna:
 • Beskriva matlagningstekniker och bakningsprocesser som kan användas i undervisningen samt tillämpa kunskaperna i praktiskt arbete
 • Redogöra för hygieniska aspekter i relation till livsmedelsvetenskap, matlagning och hemmets skötsel
 • Välja lämpliga metoder och hjälpmedel för tvätt och rengöring i hemmet
Moment 4: Måltidsprocessen I
Efter genomgången kurs skall kursdeltagarna kunna:
 • Jämföra, bedöma och värdera råvaror, livsmedel och färdiglagade produkter samt kunna komponera och tillaga måltider ur perspektivet hälsa, hållbar utveckling samt sensoriska kvalitéer
 • Känna till mat och måltiders kulturella och sociala värde i samt förklara hur mat och måltider används för att kommunicera identitet och kulturell tillhörighet
Moment 5: Konsumentkunskap med ekonomi
Efter genomgången kurs skall kursdeltagarna kunna:
 • Återge barn och unga konsumenters situation och beteende i dagens konsumtionssamhälle samt hur marknad och medier påverkar livsstil och konsumtion
 • Förklara hur vardagsvanor, hemmets skötsel och konsumtion påverkar jämställdhet, ekonomi, hälsa och hållbar utveckling samt kunna tillämpa dessa kunskaper
Moment 6: Näringslära och livsmedelsvetenskap II
 • Efter genomgången kurs skall kursdeltagarna kunna:
 • Redogöra för hur livsmedel påverkas av lagring och tillagningsprocesser liksom av tillsatser, naturliga gifter och främmande ämnen
 • Beskriva olika former av livsmedelsöverkänslighet och tillämpa kunskaperna i praktisk matlagning
 • Utföra en individuell kostregistrering och kunna diskutera resultatet i förhållande till de Nordiska näringsrekommendationerna
Moment 7: Måltidsprocessen II
Efter genomgången kurs skall kursdeltagarna kunna:
 • Jämföra, bedöma och värdera, livsmedel och färdiglagade produkter samt komponera och tillaga måltider ur perspektivet hälsa, hållbar utveckling samt sensoriska kvalitéer
 • Beskriva hur Sapere kan användas som metod för sensorisk träning för barn och unga
 • Redogöra för olika aspekter av matens inverkan på miljön
Gemensamma mål för moment 2-7:
Efter genomgången kurs skall kursdeltagarna kunna:
 • Visa ämnesdidaktisk förmåga i undervisningssituationen och genom metodiska övningar tränas till kunnande
 • Klargöra olika arbetssätt samt konsekvenser för elevers lärande i Hem- och konsumentkunskap i grundskolan samt särskolan
 • Redogöra för ämnesdidaktisk kunskap och värdera vad olika synsätt får för konsekvenser för undervisningen

Innehåll

Kursen omfattar sju moment: Introduktion till ämnet Hem- och konsumentkunskap, Näringslära och livsmedelsvetenskap I, Matlagningsmetoder och hygien, Måltidsprocessen I, Konsumentkunskap med ekonomi, Näringslära och livsmedelsvetenskap II samt Måltidsprocessen II. Under kursen behandlas pedagogiska och ämnesdidaktiska frågor i samband med kunskapsinhämtning inom de olika momenten.

Moment 1. Introduktion till ämnet Hem- och konsumentkunskap, 3 hp
Momentet behandlar utvecklingen av ämnet Hem- och konsumentkunskap. Vidare hanteras de styrdokument som reglerar undervisningen i ämnet. Kursdeltagarna introduceras i den ämnesdidaktiska forskningen.

Moment 2. Näringslära och livsmedelsvetenskap I, 6 hp
Grundläggande näringslära liksom livsmedelsvetenskap utgör basen i kursen. Matens betydelse för hälsan fokuseras speciellt på barns och ungas individuella energi- och näringsbehov och val av livsmedel. Dessutom berörs barns och ungas hälsa i relation till familjesituation, skola och fritid mm.

Moment 3. Matlagningsmetoder och hygien, 6 hp
Momentet behandlar grundläggande kunskaper om mat och måltider. Matlagning och bakning övas utifrån användning av olika matlagningstekniska metoder och undervisningssituationer. Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel behandlas. Tvätt och rengöring och val av material och metoder för detta diskuteras. Momentets delar:
Matlagningsmetoder 3 hp
Hygien 3 hp

Moment 4. Måltidsprocessen I, 7,5 hp
I momentet fördjupas och tillämpas kunskaperna i näringslära och livsmedelsvetenskap. Momentet behandlar hur man väljer, värderar, hanterar och tillagar livsmedel utifrån aspekter som näringsinnehåll, livsmedelshygien, sensorik och hållbar utveckling. Vidare diskuteras kökets utrustning och redskap, receptkonstruktion samt planering och organisation av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet utifrån ett undervisningsperspektiv. Matvanor i relation till kön, klass och etnicitet diskuteras.

Moment 5. Konsumentkunskap med ekonomi, 7,5 hp
Ekonomi och konsumtion behandlas i relation till hushållet samt mer specifikt kring barns och ungdomars situation. Även mer övergripande aspekter på ekonomi, konsumtion samt det rättsliga systemet kring detta belyses i förhållande till samhälle och marknad. Livsstil och identitetsutveckling till samhälle, marknad, reklam och media behandlas med ämnesdidaktiska perspektiv och olika gruppers konsumtionsvanor och förhållningssätt granskas.

Moment 6. Näringslära och livsmedelsvetenskap II, 7,5 hp
Momentet är en fortsättning och fördjupning av Näringslära och livsmedelsvetenskap I, där matens betydelse för hälsan fokuseras på speciellt barns och ungas näringsbehov och val av livsmedel. I momentet ingår en individuell uppgift avseende kostregistrering.

Moment 7. Måltidsprocessen II, 7,5 hp
Momentet är en fortsättning av Måltidsprocessen I, som behandlar hantering och tillagning av olika livsmedel utifrån aspekter som t.ex. näringsinnehåll, livsmedelshygien och hållbar utveckling. I momentet behandlas vidare hur Sapere kan användas som metod för sensorisk träning. Matens inverkan på miljön i relation till hållbar utveckling diskuteras.

Undervisning

Undervisningen består av inspelade föreläsningar, seminarier, grupparbeten, praktiska övningar och laborativ verksamhet.

Examination

Examination sker genom bedömning av skriftliga, muntliga och praktiska uppgifter. För godkänt krävs fullgjorda uppgifter. För moment 1 ges endast betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). För övriga moment ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 34, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Obligatorisk litteratur

 • Aléx, Peder Konsumera rätt - ett svenskt ideal : behov, hushållning och konsumtion

  Lund: Studentlitteratur, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Amcoff, Elisabet Riksmaten - vuxna 2010-11 : Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige

  Uppsala: Livsmedelsverket, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • De Ron, Lena; Feldt, Maria Lära och bedöma i hem- och konsumentkunskap. : den systematiskt planerande läraren Handboken

  [Sverige]: hkforum.se, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

 • De Ron, Lena; Feldt, Maria Lära och bedöma i hem- och konsumentkunskap Lgr 11 : [att utveckla och synliggöra förmågor i undervisningen]

  [Lidingö]: Maria Feldt, cop. 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • Edman, Stefan Bilen, biffen, bostaden : hållbara laster - smartare konsumtion : slutbetänkande

  Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Enghardt Barbieri, Heléne; Pearson, Monika; Becker, Wulf Riksmaten - barn 2003 : livsmedels- och näringsintag bland barn i Sverige

  Uppsala: Livsmedelsverket, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hjälmeskog, Karin Lärarprofession i förändring: från "skolkök" till hem- och konsumentkunskap

  Lärarförbundets ämnesråd för hushållsvetenskap, 2006

  Lärarprofession i förändring

 • Home storage Temperatures and Consumer Handling of Refrigerated Foods in Sweden Marklinder, Ingela; Lindblad, M; Eriksson, L; Finnson, M; Lindqvist, R

  Ingår i:

  Journal of food protection : an international journal concerned with an adequate food supply that is safe, wholesome, nutritious, and palatable

  (2004) s. 2570-77

  Artikeln lämnas ut av institutionen.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Livsmedelsvetenskap Nylander, Annica; Jonsson, Lena; Marklinder, Ingela; Nydahl, Margaretha

  2., [rev. och uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

 • Marklinder, Ingela "Hot spots" - hygieniskt kritiska punkter i privata hem. En pilotstudie. : Forskningsrapport

  Institutionen för hushållsvetenskap, Uppsala universitet., 2000

  Artikeln lämnas ut av institutionen.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Olausson, Maj; Hedberg, Anette Tillsatser i livsmedel : en faktabok

  5. rev. uppl.: Uppsala: Livsmedelsverket, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • Riksmaten ungdom 2016-17 Warensjö Lemming E, ; Moraeus L, ; Petrelius Sipinen J, ; Lindroos AK,

  Statens Livsmedelsverk, 2018

  https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2018/2018-nr-14-riksmatenungdom-huvudrapport_del-1-livsmedelskonsumtion.pdf

 • Salonen, Pertti Johansson, Birgitta Klimatfrågan på bordet

  Stockholm: Formas, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rapport-2019-12-konsumentverkets-matsedel-konsumentverket.pdf [Elektronisk resurs]

  2020

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rapport-2019-11-konsumentverkets-berakningar-av-referensvarden-konsumentverket.pdf [Elektronisk resurs]

  2020

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hjälmeskog, Karin; Höijer, Karin Didaktik för hem- och konsumentkunskap

  Gleerups Utbildning AB, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

 • liten-laghund-2018-konsumentverket.pdf [Elektronisk resurs]

  2019

  Se bibliotekets söktjänst

 • Underlagsrapport 2020-1-Normers-betydelse-for-hallbar-konsumtion-konsumentverket.pdf [Elektronisk resurs]

  2020

  Se bibliotekets söktjänst

 • Johansson, Ulla; Stubbendorff, Anna Näring och hälsa

  4 uppl.: Studentlitteratur AB, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

 • Diskussionsunderlag till kursplanen i hem- och konsumentkunskap

  Skolverket, 2011

  Fulltext

 • Gahne, M Mat för alla sinnen; Sensorisk träning enligt SAPERE-metoden

  Livsmedelsverket, 2015

  Online

 • Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050?

  Livsmedelsverket, 2013

  Fulltext

 • Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap

  Skolverket, 2011

  Fulltext

 • Lagerberg Fogelberg, Charlotte På väg mot miljöanpassade kostråd : vetenskapligt underlag inför miljökonsekvensanalysen av Livsmedelsverkets kostråd

  Uppsala: Livsmedelsverket, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

  Stockholm: Skolverket, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Läroplan för grundsärskolan 2011

  Skolverket, 2011

  Läroplan för grundsär...

 • Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 : huvudrapport - bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik och slöjd

  Stockholm: Skolverket, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nordiska näringsrekommendationer 2012

  Livsmedelsverket, 2013

  Fulltext

Allergiinformation. Livsmedelsverket, Broschyr nr 9. Tillsatser, kryddor och arom
http://www.slv.se/sv/grupp3/Nyheter- och-press/Nyheter1/Allergibroschyrerna-uppdaterade-om-markning/

Andra aktuella vetenskapliga artiklar och rapporter kan tillkomma.

Referenslitteratur/ej obligatorisk litteratur