Kursplan för VFU II, förskollärare

Preschool Placement 2

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE221
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik G1F, Pedagogik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-05-23
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Reviderad: 2020-03-24
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: VT 2020
 • Behörighet: Inom förskollärarprogrammet: Förskolans uppdrag; VFU I
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i den verksamhetsförlagda utbildningen för Förskollärarprogrammet.

Mål

Syftet med kursen är att studenten ska tillämpa och utveckla sitt pedagogiska ledarskap i konkreta yrkessituationer, visa kunskap om och förståelse för sociala relationer samt konflikthantering. Kursen syftar även till att studenten får utveckla sin förmåga att på ett professionellt sätt möta vårdnadshavare.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa pedagogiskt ledarskap och visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn, kollegor och vårdnadshavare
 • självständigt planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undervisning
 • identifiera och reflektera över sina behov av ytterligare kunskap och visa prov på utveckling i sin yrkeskompetens
 • delta i eller genomföra strukturerade samtal med vårdnadshavare
 • visa självkännedom och empatisk förmåga i mötet med barnet
 • tillämpa ett medvetet och teoretiskt grundat ledarskap med avseende på sociala relationer, lärande, hantering av konflikter och kränkande behandling
 • visa god skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga med kollegor samt föräldrar och vårdnadshavare.

Innehåll

 • Pedagogiskt ledarskap.
 • Planera, genomföra och utvärdera undervisning.
 • Reflektion över det egna lärandet.
 • Strukturerade samtal och övrig kontakt med vårdnadshavare.
 • Sociala relationer, konflikthantering och kränkande behandling.
 • Kommunikationens betydelse för samverkan med barn och vuxna.

Undervisning

Kursen genomförs i form av undervisning och pedagogiskt ledarskap i barngrupp under handledning samt självstudier och dokumentation. Kursen innehåller även undervisning såsom föreläsningar och seminarier.

Examination

Den studerande examineras av en av universitetet utsedd examinator.
Underlag för examination utgörs av:

 • skriftliga och eventuellt muntliga bedömningsunderlag från VFU-handledare,
 • studentens dokumentation och redovisning av uppgifter under kursen
 • bedömningsunderlag från besökande lärarutbildare i de fall då VFU-besök genomförs.
Kursen har obligatorisk närvaro och kräver aktivt deltagande.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att studenten får examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning erbjuds möjlighet till ytterligare verksamhetsförlagd utbildning vid ett tillfälle. Om synnerliga skäl föreligger kan Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper efter anhållan bevilja den studerande ytterligare ett tillfälle.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.