Kursplan för Grundläggande statistik A4

Introductory Statistics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2ST063
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Statistik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-22
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-03-27
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)
 • Ansvarig institution: Statistiska institutionen

Mål

Efter avslutad kurs ska en student

 • ha kunskaper om grundläggande begrepp och synsätt i statistiken
 • besitta grundläggande teoretiska kunskaper i sannolikhetslära och inferens som ligger till grund för de metoder som tillämpas inom statistiken
 • äga förmåga att tillämpa några statistiska metoder för insamling, bearbetning och analys av kvantitativa och kvalitativa data, särskilt sådana med anknytning till ekonomens och samhällsvetarens verksamhetsfält
 • kunna kritiskt granska undersökningsrapporter och slutsatser baserade på statistiska data
 • kunna redovisa resultat av genomförda statistiska undersökningar
 • kunna använda något standardprogram för bearbetning, analys och presentation av statistiska data.

Innehåll

Grafiska deskriptiva metoder och numeriska deskriptiva mått. Datainsamling och urvalsmetoder. Grundläggande sannolikhetslära, diskreta och kontinuerliga sannolikhetsfördelningar. Samplingfördelningar. Punktskattningar och konfidensintervall. Parametrisk och icke-parametrisk hypotesprövning. Analys av samband mellan variabler, korrelation och enkel linjär regression. Index och tidsserier

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar samt lektionsundervisning och datorintroduktion i mindre grupper.

Examination

Examinationen består dels av ett skriftligt prov i slutet av kursen och dels av ett så kallat laborationsmoment. I laborationsmomentet ingår både inlämningsuppgifter och kunskapstester. En mer detaljerad beskrivning av laborationsmomentet återfinns i aktuell kursbeskrivning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i en examen där kursen Statistik för ekonomer A8 ingår.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Triola, Mario F. Selected chapters from Elementary statistics

  Harlow: Pearson Education Limited, cop. 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Körner, Svante; Wahlgren, Lars Praktisk statistik

  4., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk