Kursplan för Kausal inferens

Causal Inference

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2ST124
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Statistik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-09-10
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-03-27
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 05, 2020
 • Behörighet: 120 hp inklusive 90 hp statistik.
 • Ansvarig institution: Statistiska institutionen

Mål

En student som gått utbildningen skall:
vara väl förtrogen med det teoretiska ramverket för potentiella utfall för kausal inferens och användandet av strukturella modeller (riktade acykliska grafer),
erhålla en fördjupad förståelse av de antaganden som ligger till grund för kausal inferens med experimentella data och observationsdata,
bemästra teori som presenteras för att skatta kausala parametrar i randomiserade försök och observationsstudier,
kunna skatta kausala effekter med de parametriska och icke/semiparametriska estimatorer som presenterats under kursen,
kunna utföra känslighetsanalys på skattningar av en kausal effekt.

Innehåll

Potentiella utfall, teori och antaganden
Fisher's exakta test och Neymans metod i randomiserade experiment
Estimatorer av en kausal effekt, propensity score - modellbygnad, stratifiering och matchning
Variansskattning
Skattning av kausala effekter med instrumentvariabler
Riktade acykliska grafer (kausala), konstruktion, användning och tolkning
Medieringsanalys - parametrar - estimatorer
Känslighetesanalys och gränser

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och datorövningar.

Examination

Examinationen sker genom ett skriftligt prov i slutet av kursen och/eller genom skriftlig och/eller muntlig redovisning av inlämningsuppgifter.

"Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare."

Övriga föreskrifter

Kursen ingår i masterprogrammet i statistik.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 05, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Pearl, Judea; Glymour, Madelyn; Jewell, Nicholas P. Causal inference in statistics : a primer

  Chichester, West Sussex: Wiley Blackwell, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Imbens, Guido W.; Rubin, Donald B. Causal inference for statistics, social, and biomedical sciences. : an introduction

  Cambridge: Cambridge University Press, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • VanderWeele, Tyler J. Explanation in causal inference : methods for mediation and interaction

  New York: Oxford University Press, [2015]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk