Kursplan för Språkpolitik

Language Policy

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS178
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska A1N, Svenska som andraspråk A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-10-22
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-12-17
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  120 hp varav 60 hp i ett språkvetenskapligt ämne. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 1. ​redogöra för, förklara, exemplifiera och problematisera centrala teoretiska begrepp inom språkpolitik, språkplanering och språkvård och relatera detta till forskning om dessa områden i Norden, Europa och världen.
 2. beskriva, analysera och kritiskt granska språkliga attityder och ideologier och hur dessa påverkar språk- och utbildningspolitiska beslut i ett samhälle.
 3. redogöra för det svenska klarspråksarbetet och centrala idéer och arbetssätt inom detta.
 4. diskutera olika aspekter av språkaktivism.

Innehåll

Kursen syftar till att ge breddade och fördjupade kunskaper inom området språkpolitik, språkplanering och språkvård. Därtill behandlas språkliga ideologier och attityder samt hur dessa påverkar språk- och utbildningspolitiska beslut i ett samhälle. Kursen tar upp det svenska klarspråksarbetet och olika aspekter av språkaktivism.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarieövningar. Obligatoriska moment förekommer. Studenter deltar aktivt genom att läsa, presentera och kritiskt granska forskningsartiklar och avhandlingstexter inom området.

Examination

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter. Som betyg på kursen används något av uttrycken väl godkänd, godkänd och underkänd. För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att begära byte av examinator.

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur

Huvudböcker

 • Josephson, Olle Språkpolitik

  Första upplagan: Stockholm: Morfem, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tollefson, James W.; Pérez-Milans, Miguel The Oxford handbook of language policy and planning

  New York, NY: Oxford University Press, [2018]

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Spolsky, Bernard The Cambridge handbook of language policy

  Cambridge: Cambridge University Press, 2012

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar och rapporter

 • Aktürk Drake, Memet Hur bra har den svenska integrationskontexten varit på att främja balanserad tvåspråkighet?

  Ingår i:

  Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning

  vol. 13 (2018) nr. 2 s. 107-130

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bendegard, Saga Klarspråksarbetes villkor i samband med EUs rättsaktsöversättning

  Ingår i:

  Sakprosa: Et Tidsskrift for Nordisk Sakprosaforskning [Elektronisk resurs]

  2009-

  Länk till artikeln

  vol. 7 (2015) nr. 2

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bijvoet, Ellen Attityder till spår av andra språk i svenskan : En forskningsöversikt

  Ingår i:

  Rapporter från Språkrådet

  Stockholm: Språkrådet, 2010-

  vol. 12 (2020)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bylin, Maria; Spetz, Jennie Svenska är den fasta inredningen : Språklig representation i det offentliga rummet

  Ingår i:

  Rapporter från Språkrådet

  Stockholm: Språkrådet, 2010-

  vol. 15 (2019)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cabau-Lampa, Béatrice Mother tongue plus two European languages in Sweden : Unrealistic educational goal?

  Ingår i:

  Language policy [Elektronisk resurs]

  Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002-

  vol. 6 (2007) s. 333-358

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hult, Francis Planning for Multilingualism and Minority Language Rights in Sweden

  Ingår i:

  Language policy [Elektronisk resurs]

  Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002-

  vol. 3 (2004) s. 181-201

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ihalainen, Pasi; Saarinen, Taina Constructing ’Language’ in Language Policy Discourse : Finnish and Swedish Legislative Processes in the 2000s

  Ingår i:

  Language policies In Finland and Sweden : interdisciplinary and multi-sited comparisons

  Bristol: Multilingual Matters, 2014

  (2014) s. 29-56

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Karlsson, Susanna Språkpolitik vid svenska universitet och högskolor

  Stockholm: Språkrådet, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Koller, Veronika Language awareness and language workers

  Ingår i:

  Language awareness.

  Clevedon, Avon, England: Multilingual Matters, 1992-

  DOI:

  vol. 27 (2018) nr. 1-2 s. 4-20

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lainio, Jarmo The five national minorities of Sweden and their languages – The state of the art and ongoing trends. I: (N. E. Forsgård (ed.) Perspectives on minorities in the Baltic Sea area

  Institutionen för slaviska och baltiska språk. Stockholms universitet, 2018

  S. 45-76

  Obligatorisk

 • Landqvist, Mats Språkpolitiska inslag i kampen mot diskriminering

  Ingår i:

  Språk och stil : tidskrift för svensk språkforskning

  2018, 28, s. 176-202

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Landqvist, Mats Vad är språklig diskriminering? : En analytisk prövning av några pejoriseringsteorier

  Ingår i:

  Från social kategorisering till diskriminering : fyra studier av språk och diskriminering och ett modellförslag

  Huddinge: Södertörns högskola, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lane, Pia Minority language standardisation and the role of users

  Ingår i:

  Language policy [Elektronisk resurs]

  Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002-

  vol. 14 (2014) s. 263-283

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mother tongue instruction in Sweden and Denmark : Language policy, cross-feld efects, and linguistic exchange rates Salö, Linus; Ganuza, Natalia; Hedman, Christina; Karrebæk, Martha Sif

  Ingår i:

  Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning

  vol. 17 (2018) s. 591-610

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nord, Andreas; Forsberg, Markus Enklare efter klarspråk? : Myndighetstexter före och efter ett klarspråksprojekt

  Ingår i:

  Språk och norm  Language and norms : Rapport från ASLA:s symposium, Uppsala universitet 21-22 april 2016 Papers from the ASLA Symposium at Uppsala University 21-22 April, 2016

  Uppsala: ASLA: Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nord, Andreas Högtidstal men ingen debatt? : Svensk myndighetsspråkvård som språkpolitiskt projekt

  Ingår i:

  Svenskans beskrivning 33 : [SvB.] 33 Förhandlingar vid trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning, Helsingfors den 15-17 maj 2013

  Helsingfors: Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet, 2014

  (2014) s. 333-342

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

  Myndigheten för digital förvaltning, 2020

  Länk till webplatsen:

  Obligatorisk

 • Salö, Linus Domänförlust som språkideologisk representation : Språkvårdens diskurser om engelska i Sverige

  Ingår i:

  Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning

  vol. 7 (2012) nr. 2 s. 21-59

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • SFS 2009:600 Språklag

  Riksdagen, 2009

  Obligatorisk

 • Språklagen i praktiken : riktlinjer för tillämpning av språklagen

  Ingår i:

  Rapporter från Språkrådet

  Stockholm: Språkrådet, 2010-

  vol. 4 (2011)

  Ca 30 sidor enligt anvsining.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Stroud, Christopher African mother-tongue programmes and the politics of language : Linguistic citizenship versus linguistic human rights

  Ingår i:

  Journal of multilingual and multicultural development

  Clevedon, Somerset: Tietro Ltd., 1980-

  vol. 22 (2001) nr. 4 s. 339-355

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Teleman, Ulf Tradis och funkis : svensk språkvård och språkpolitik efter 1800

  3. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Ca 50 sidor enligt anvisning.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vuorsola, Lasse Societal support for the educational provisions of Finnish in the Swedish school system in theory and practice

  Ingår i:

  Language policy [Elektronisk resurs]

  Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002-

  vol. 18 (2019) s. 363-385

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wickström, Mats Making the Case for the Mother Tongue : Ethnic Activism and the Emergence of a New Policy Discourse on the Teaching of Non-Swedish Mother Tongues in Sweden in the 1960s and 1970s

  Ingår i:

  Language policies In Finland and Sweden : interdisciplinary and multi-sited comparisons

  Bristol: Multilingual Matters, 2014

  (2014) s. 171-195

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wojahn, Daniel Språkaktivism : Diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 2015

  Uppsala: Institutionen för nordiska språk, 2015

  Ca 50 sidor enligt anvisning.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Årman, Henning Affects of verbal hygiene : the impact of language activism at a Swedish high school

  Ingår i:

  Language policy [Elektronisk resurs]

  Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002-

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Därutöver läses en aktuell avhandling inom området språkpolitik.

Versioner av litteraturlistan