Kursplan för Innovation Game - en sommarskola om hur speldesign kan användas för bättre hälsa och ökat lärande

Innovation Game: A Summer School Applying Serious Game Design in Health Care and Education

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3HI001
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2016-01-16
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Reviderad: 2021-01-19
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: VT 2021
 • Behörighet:

  150 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Mål

Kursen syftar till att ge kunskap om hur innovativa processer används för att - i tvärvetenskapliga grupper - utveckla lösningar till behovsbaserade problem. Fokus ligger på att använda speldesign till - utöver ren underhållning - träning, tävling och utbildning ("serious games"), och för att skapa lösningar som kan främja förändringar inom hälso- och sjukvård och utbildning, förbättrat lärande samt stimulera till hälsosamma levnadsvanor.

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren kunna:

 • tillämpa grundläggande principer inom innovationsprocesser för att identifiera, formulera och lösa problem
 • förklara och använda modeller för idéskapande och problemlösning baserat på målgruppers behov, förutsättningar och värderingar
 • utveckla effektiva och kreativa team utifrån kunskap om och analys av, hur gruppsammansättning, ledarskap, kommunikation och självreflektion påverkar gruppdynamik
 • värdera hur "serious games" kan tillämpas inom i hälso- och sjukvårdens system, samt som verktyg hos individer för att uppnå god hälsa och livskvalitet genom att stimulera lärande och motivera förändrade beteenden
 • tolka, kritiskt värdera och kommunicera vetenskaplig forskning och annan information som är relevant för kursens ämnen i tal och skrift.

Innehåll

I ljuset av nuvarande och framtida utmaningar inom hälso- och sjukvård kommer kursen att diskutera innovativa processer och nya tekniker som kan förbättra såväl hälso- och sjukvården som ett hälsosamt, individuellt självledarskap. Kursen kommer att introducera metoder och terminologi inom innovation och entreprenörskap och hur innovativt tänkande kan användas för att förstå ett problem, skapa en idé, visualisera ett mål och finna en kreativ lösning av värde för slutanvändaren.

Förutsättningarna (förståelse för gruppdynamik, ledarskap och beslutsfattande etc.) för att driva projekt och lösa problem i multidisciplinära team kommer att baseras på självreflektion och identifiering av kompetens och färdigheter. Gruppövningar som använder agila projektmodeller kommer att praktiseras på behovsbaserade utmaningar som tillhandahålls av t.ex. hälso- och sjukvårdssektorn. Kursen kommer att integrera grunderna i speldesign med praktiska tillämpningar av spel och simuleringar som redskap för arbete med tilldelade utmaningar. Speldesign kommer också att användas som ett pedagogiskt verktyg för att utveckla fyra viktiga mål i kursen: kritiskt tänkande, kommunikation, samarbete och kreativitet. Psykologisk kunskap om beteende och attitydförändringar kommer även att diskuteras. Dessutom diskuteras grundläggande begrepp inom "Lean Startup". Vid kursens slut kommer grupperna presentera och försvara sina idéer och/eller lösningar inför inbjudna innovatörer, behovsframställare och uppdragsgivare.

Undervisning

Kursen ges vid Uppsala universitet, i Uppsala. Inför den schemalagda undervisningen krävs förberedande självstudier. Undervisningen är huvudsakligen studentcentrerad med fokus på workshops, grupparbeten och individuella studier. Undervisande personal är såväl akademiska lärare samt representanter från hälso- och sjukvården och företag.

Examination

Förberedelseuppgifter och litteraturstudier examineras skriftligt under kursens första schemalagda dag (1 hp). För godkänt betyg krävs aktivt deltagande, specifierat i betygskriterierna, vid obligatoriska seminarier och gruppövningar vilka examineras kontinuerligt under kursens gång (2 hp). Både muntlig (1 hp) och skriftlig examination (1 hp) sker i slutet av kursen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Karl M Kapp

Kapp, Karl M., 1967-. - The gamification of learning and instruction [Elektronisk resurs] : game-based methods and strategies for training and education / Karl M. Kapp. - 2012. - ISBN: 9781118192009 (electronic bk)